การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
PDF
ความรับผิดชอบตามระดับการบังคับบัญชา
PDF
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 685_2562 ลงวันที่10 มิ.ย.2562
PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรียน พ.ศ.2551
PDF
พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณ์ พ.ศ.2482
PDF
หนังสือเวียน หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004 ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
PDF
กระบวนงาน ขรก.ดีเด่น62 (ปี63)
PDF
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
PDF
ข้อมูลวินัย ปี2563
PDF
หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
PDF