ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบทำบัตร อิเล็กทรอนิกส์

ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระบบย้ายกลับภูมิลำเนา

ข้าราชการมีความประสงค์จะขอย้ายกลับภูมิลำเนา

ระบบทะเบียนประวัติด้านการฝึกอบรมฯ

กรมราชทัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี

เรียนรู้เพิ่มเติม

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความรับผิดชอบตามระดับการบังคับบัญชา,การพัฒนาคุณภาพชีวิต,พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรียน พ.ศ.2551,พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณ์ พ.ศ.2482,หนังสือเวียน หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004 ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์

นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์,แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ ปี พ.ศ.2560ถึง2563,แผนปฏิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563,หนังสือเวียน หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1 ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0707.4_8054 ลงวันที่11 มี.ค.2563,หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมราขทัณฑ์,หน้าที่และอำนาจ กรมราชทัณฑ์

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศกรมราชทัณฑ์ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์,ขั้นตอนการร้องทุกข์เป็นวาจา,ขั้นตอนการร้องทุกข์เป็นหนังสือ,

© 2020 กองบริหารทรัพยากรบุคคล