-หนังสือเวียน หนังสือสำคัญเร่งด่วน,หนังสืออื่น(หนังสือพวก)
 -หนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล