ประกาศ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการและระดับชำนาญกรพิเศษ และการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งระดับชำนาญการและรดับชำนาญการพิเศษ

แบบพิจารณาคุณสมบัติ ระดับชำนาญการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ระดับชำนาญงาน และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
แบบพิจารณาคุณสมบัติ ระดับชำนาญงาน
แบบขอบรรจุกลับเเข้ารับราชการ
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ กรณีที่มิใช่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินบุุคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แบบการประเมินบุุคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ