Director General

Leader

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

Deputy Director General

Staff2

นายเรืองศักดิ์ สุวารี
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายปฏิบัติการ

staff4

นายนิมิต ทัพวนานต์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร

leadder

นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายวิชาการ

staff5

นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย