Director General

Leader

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

Deputy Director General

Staff1

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร

Staff2

นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายวิชาการ

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายปฏิบัติการ

staff5

นางสาวเพลินใจ แต้เกษม
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย