ข่าวประกาศ

แนะนำ

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยง ผตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รจ.จ.ลำพูน

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รจ.จ.ลำพูน

(ร่าง) ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง ปี 2561 รจ.จ.นครนายก

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับโอนข้าราชการฯ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ฯ ในการประเมินความรู้ฯ

การขออนุมัติจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2560

ร่างประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ประจำปี 2561 เรือนจำกลางชลบุรี

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบ ปี 2561 เรือนจำจังหวัดพะเยา

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ราคากลางอาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรือนจำจังหวัดพะเยา

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ (เรือนจำอำเภอธัญบุรี)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

เรือนจำกลางพัทลุงประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางอาหารดิบ (เป็นรายสิ่ง)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบฯ ปี2561 - ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังฯ ปีงบ พ.ศ.2561 (e-bidding) รจก.ลพบุรี

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังประจำปี 2561 รจจ.หนองคาย

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ทสป.บ้านเนินสูง 2561

ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ทสป. บ้านเนินสูง 2561

เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ทสป.บ้านเนินสูง 2561

เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับผู้ต้องขัง ทสป.บ้านเนินสูง 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง