Public Relations Division

FEATURED

จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในส่วนราชการสำนักงานเลขานุการกรม และสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์(ครั้งที่ 2)

สาส์นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถึงผู้ต้องขัง

ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รจก.ลำปาง

ประกาศราคากลางรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รจก.ลำปาง