Public Relations Division

FEATURED

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยง ผตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รจ.จ.ลำพูน

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รจ.จ.ลำพูน

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบ ปี 2561 เรือนจำจังหวัดพะเยา

ราคากลางอาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรือนจำจังหวัดพะเยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การสัมมนาขับเคลื่อนเเผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงราย

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าผลัดอาบน้ำสำหรับผู้ต้องขังชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรือนจำจังหวัดระนองนำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าอยู่หัว