Public Relations Division

FEATURED

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยง ผตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รจ.จ.ลำพูน

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รจ.จ.ลำพูน

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบ ปี 2561 เรือนจำจังหวัดพะเยา

ราคากลางอาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรือนจำจังหวัดพะเยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ อาหารดิบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(รจก.อุบลราชธานี)

แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

ผบ.รจจ.กส. มอบหมายให้เจ้าพนักงานเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้ต้องขังออกทำงานบริการสาธ

กลุ่มจิตอาสาฯ เข้าจัดกิจกรรมสร้างความบันเทิงเพื่อให้กำลังใจผู้ต้องขัง

ประกาศราคากลางเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม