Public Relations Division

FEATURED

เจ้าหน้าที่เรือนจำเชียงราย เข้าร่วมจู่โจมตรวจค้นสถานพินิจ

เจ้าหน้าที่เรือนจำเชียงราย เข้าร่วมจู่โจมตรวจค้นสถานพินิจ

กรมวิชาการเกษตร ตรวจสภาพพืชผักโครงการกำลังใจ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยราง

เรือนจำจังหวัดระนองให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ให้กับผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางเชียงรายจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางนครสวรรค์จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นำผู้ต้องขังออกเก็บผักตบชวาฯในแหล่งน้ำสาธารณะ

รจ.อำเภอธัญบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพการทำธุรกิจขนาดเล็กการจำหน่ายเนื้อสุกร "นายสะอาดขายหมู"

ท่านพิรุณ หน่อเเก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ประกาศราคากลางการซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 2 รายการ ของ สล.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(รจก.อุบลราชธานี)

กองนิติการจัดการประชุมระดมความคิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเรือนจำและเพื่อการเพยแพร่ ฯลฯ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(รจก.อุบลราชธานี)