Public Relations Division

FEATURED

ประกาศขายทอดตลาด

ขอให้จัดส่งรายละเอียดการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศร่างเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง Body Scanner ครั้งที่ 3

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 126 ปี

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารสาหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ก.ย. 59)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(รจก.อุบลราชธานี)