Public Relations Division

FEATURED

จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในส่วนราชการสำนักงานเลขานุการกรม และสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์(ครั้งที่ 2)

สาส์นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถึงผู้ต้องขัง

ยกเลิกประกาศผ้าผัดอาบน้ำสำหรับผู้ต้องขังชาย