ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง

คำหลัก:    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง (ราคาอ้างอิง)

วันที่กำหนดราคากลาง 14 กุมภาพันธ์ 2561 

>> เป็นเงิน 133,955.- บาท <<

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

http://www.correct.go.th/newcorrectweb/index.php/files/download/70cc489726a3f8c