สอบชำนาญการพิเศษ

คำหลัก:    

 

- นโยบาย ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนโยบายกรมราชทัณฑ์

- การจัดระบบเรือนจำ(Prison Management)และมาตรการการควบคุมผู้ต้องขัง

- มาตรการและการดำเนินการด้านทัณฑปฏิบัติ

- กระบวนการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง

- โครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและการทำงานฝึกวิชาชีพนอกเรือนจำ

- การควบคุมป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค และการดำเนินการด้านสุขภาพจิต

- มาตรการป้องกันยาเสพติดในเรือนจำ  

- ฯลฯ

เอกสารเผยแพร่

 

ทั้งนี้เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาค้นคว้าจาก เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์