เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ

คำหลัก:    

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ

 

รายละเอียดหนังสือนำ

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการกรมราชทัณฑ์เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการกรมราชทัณฑ์เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง