รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

คำหลัก:    

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ

ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ ของกรมราชทัณฑ์

-  รายละเอียดฯ