Mission - DEPARTMENT OF CORRECTIONS

พันธกิจกรมราชทัณฑ์

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

2. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ