ข่าวที่น่าสนใจ

การประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการภาคสังคมในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครั้งที่1/2552ในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 (สสส.)
การสัมมนาตามโครงการการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ระหว่างเรือนจำสมุทรสงครามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24พฤศจิกายน2551 (สสส.)
การบูรณาการส่งต่อผู้พ้นโทษไปยังหน่วยงานเครือข่าย 13 พฤศจิกายน 2551
ด่วนที่สุด การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ .ศ. 2553
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์)
สาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม
 •  
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงประสบการณ์"การพัฒนานโยบายและการจัดการในหน่วยงานของภาครัฐ" สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
 •  
ผลการดำเนินงานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ สำนักสังคมสังเคราะห์
 •  
นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ โดยนายสมศักดิ์    เกียรติสุรนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 1ต.ค.51
 •  
นโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 •  
ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดห้องสมุดฯดีเด่น ประจำปี2551
 •  
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.
 •  
ผลการคัดเลือกนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ดีเด่นกรมราชทัณฑ์ประจำปี 2551
 •  
การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (New)
 •  
โครงการประกวด  โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังประจำปี ๒๕๕๑
 •  
แต่งตั้งข้าราชการระดับ 6 (์New)
 •  
เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ด้านทะเบียนและธุรการ) และเจ้าหน้าที่ธุรการ(ด้านการควบคุม) (New)
 •  
เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1 (New)
 •  
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6

Click
 •  
ด่วน สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงชำรุด (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 Click
 •  
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน
ที่เข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขังในระดับดีเด่น

 
 •  
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ระดับ 7 (ไฟล์ 1) (ไฟล์ 2) (ไฟล์ 3) (ไฟล์ 4) (New)
เรื่องให้ผู้สอบแข่งขันได้รับลำดับที่ 1 - 32 รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 2 (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) (New)
 
 •  

เรื่องให้ผู้สอบแข่งขันได้รับลำดับที่ 1 - 79 รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 2 (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) (New)
 

 •  
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 2
 
 •  
แบบสำรวจการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ เรือนจำ/ทัณฑสถาน
 •  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้"
 •  
การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6
 •  
โครงการ "ราชทัณฑ์  ราชธรรม" รุ่นที่ 14
 •  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  รุ่นที่ 4
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6
 •  
ผลการปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2547-2550
 •  
สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 4 ปี พ.ศ. 2548-2551
 •  
กำชับระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6
 •  
โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2551
    - ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
    - ประกาศผลการตัดสิน โครงการห้องสมุดฯดีเด่น ประจำปี 2551
 
 •  
โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  กระทรวงยุติธรรม
 •  
การเผยแพร่ผลการปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมราชทัณฑ์
 
 •  
การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ 
ตามแบบการจัดทำฐานข้อมูลกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

 
กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2222