Month: April 2017

Handbook of CLEAN FOOD GOOD TASTE

คลังสื่อเผยแพร่ #2

          กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย ได้นำสื่อความรู้ Infographic จากสำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพิ่มเติม คลิกที่นี่…