Author: PIK

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ 22 พ.ค. 60



          เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงประนอมคำเที่ยง เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะจากกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

Handbook of CLEAN FOOD GOOD TASTE

คลังสื่อเผยแพร่ #2

          กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย ได้นำสื่อความรู้ Infographic จากสำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพิ่มเติม คลิกที่นี่…

แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก) จากเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ในส่วนต่างๆ ของเรือนจำ

ปิดการลงข้อมูล ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ/ครับ

คลังสื่อเผยแพร่ #1

          กลุ่มงานเวชกรรมป้องกัน ได้นำสื่อความรู้ Infographic จากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค มาเพื่อให้ความสะดวกในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่เกิดจากอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัยทั่วไป

เพิ่มเติม คลิกที่นี่…

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กองบริการทางการแพทย์ 7-9 กันยายน 2559

รายงานผู้ต้องกักขังและนักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับอภัยโทษปล่อยตัวฯเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เจ็บป่วย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

โปรดส่งกลับเป็นไฟล์ excel เท่านั้น (ไม่ต้องแปลงเป็น pdf หรือ doc หรือ jpeg)

การส่งไฟล์

(กดเลือกไฟล์ *ส่งได้เฉพาะไฟล์ excel หรือ .xlsx เท่านั้น)


– หากส่งสำเร็จ จะปรากฏข้อความสีเขียว File …. uploaded successfully
และทางเราจะได้รับอีเมล์อัตโนมัติ โดยท่านไม่ต้องทำการส่งอีเมล์เอง
– หรืออีกช่องทางหนึ่ง ถ้าไม่ประสงค์จะส่งผ่านระบบนี้ ให้ส่งมาที่อีเมล์ msdcorrect@gmail.com

เอกสารต้นเรื่อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกรมราชทัณฑ์ โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดบริการสุขภาพ
ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน พยาบาลวิชาชีพจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพผู้ต้องขังต่อไป

e a b
c d