ค้นหา:
หากค้นหาตัวเลข กรุณาใส่เลขไทย
รายชื่อกฏหมาย

 

 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน

1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐

กฎกระทรวง

2 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐

ระเบียบ

3 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับและปล่อยตัวผู้ต้องกักกัน พ.ศ. ๒๕๑๑

คำสั่ง

4 คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๘๔/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช ๒๕๑๐

 

 

Powered by
Thai Department of Corrections