ค้นหา:
หากค้นหาตัวเลข กรุณาใส่เลขไทย
รายชื่อกฏหมาย

 

 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง

1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖

กฎกระทรวง

2 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖

ระเบียบ

3 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. ๒๕๔๙
4 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับ

5 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเด็กในความดูแลของผู้ต้องกักขังติดมายังสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๕๐

คำสั่ง

6 คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๒๗๙/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. ๒๕๔๙

หนังสือสั่งการ

7 หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง การย้ายผู้ต้องกักขัง
8 หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องกักขังป่วยที่ออกไปรักษาตัวนอกสถานกักขัง

 

 

Powered by
Thai Department of Corrections