ค้นหา:
หากค้นหาตัวเลข กรุณาใส่เลขไทย
รายชื่อกฏหมาย

 

 

 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์

1 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
2 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
3 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓

กฎกระทรวง

5 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
6 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามตามในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๒)
7 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓)
8 กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราช บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๔)
9 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
10 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
11 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
12 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
13 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
14 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
16 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
17 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
18 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ระเบียบ

19 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๔ เรื่อง การแต่งตั้งผู้คุมพิเศษ
20 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๕ เรื่อง การลาของผู้ต้องขัง
21 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๖ เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ
22 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังติดมายังเรือนจำ
23 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๘/๒๔๘๑ เรื่อง การย้ายผู้ต้องขังไปดำเนินคดีที่เรือนจำอื่น
24 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๙) เรื่อง การจ้างผู้รู้ชำนาญการพิเศษในงานหาผลประโยชน์
25 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๐) เรื่อง การชี้แจงระเบียบข้อบังคับของเรือนจำให้ผู้ต้องขังทราบ
26 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง การเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังที่มีเชื้อชาติหรือสังกัดต่างประเทศ
27 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑๗/๒๔๘๒ เรื่อง การอบรมศีลธรรมผู้ต้องขังซึ่งเหลือโทษต้องจำต่อไปอีก ๗ วัน
28 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒๐) เรื่อง การทำความเคารพของผู้ต้องขัง
29 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๑/๒๔๘๓ เรื่อง การทำความเคารพของผู้ต้องขัง (เพิ่มเติม)
30 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง การไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขัง
31 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การตัดผมสำหรับผู้ต้องขัง
32 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๔ เรื่อง แจ้งการพ้นโทษของนักโทษเด็ดขาดในคดีอุกฉกรรจ์ นักโทษเด็ดขาดที่น่าสงสัย และการพักการลงโทษของนักโทษเด็ดขาดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบ
33 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑/๒๔๙๕ เรื่อง เงินรางวัลคนต้องขัง และคนฝาก ที่สมัครเข้าทำงานประเภทหาผลประโยชน์ของเรือนจำ
34 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒/๒๔๙๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลจากกำไรในการหาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ
35 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพักการลงโทษ
36 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑/๒๔๙๗ เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ผู้ช่วยพัศดี
37 ระเบียบการบัญชี การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ
38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการติดตามและสอดส่องความประพฤติผู้ได้รับพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๐๗
39 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๑๓
40 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
41 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๔
42 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาภายนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๒๑
43 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังที่กระทำการตามหน้าที่ ซึ่งต้องประสบอันตราย ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๐๐
44 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังที่กระทำการตามหน้าที่ ซึ่งต้องประสบอันตราย ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒)
45 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๒๓
46 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืน และกลางวันในวันหยุดราชการของเรือนจำหรือทัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
47 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจัดเวรเสริมช่วงเช้า-ช่วงเย็นของเรือนจำ และทัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๓๙
48 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๒๙
49 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓
50 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๒๙
51 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเก็บรักษา ใส่ และไขกุญแจเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๓๑
52 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินของกองฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
53 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
54 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายและการเก็บรักษาการเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๓๕
55 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖
56 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
57 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนพันเอกนายแพทย์หลวงประกิต เวชศักดิ์ และคุณหญิง พ.ศ. ๒๕๓๘
58 ระเบียบมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินของมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๘
59 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินวารสารราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
60 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๓๘
61 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี พ.ศ. ๒๕๓๙
62 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
63 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจัดร้านอาหารสวัสดิการข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
64 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุน นางชัด ศิกษมัต พ.ศ. ๒๕๓๙
65 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
66 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
67 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนวิวิทย์ จตุปาริสุทธิ์
68 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ต้องขังเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๔๐
69 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม พ.ศ. ๒๕๔๐
70 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
71 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๑
72 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
73 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๓
74 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖
75 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ การขอย้ายกลับภูมิลำเนาให้ผู้ต้องขัง และการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๖
76 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
77 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
78 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
79 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการตอบขอบคุณกรณีการบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือสละแรงงาน เพื่อการกุศล พ.ศ. ๒๕๔๗
80 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการตรวจเรือนจำของคณะกรรมการเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
81 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
82 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
83 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
84 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๓ เรื่อง การลงโทษเฆี่ยน พ.ศ. ๒๔๘๐ พ.ศ. ๒๕๔๘
85 ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
86 ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
87 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๘
88 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๙
89 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขัง หรือผู้ถูกกักกันในคดีอาญาในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
90 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการควบคุมรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน กลุ่มลาดยาว พ.ศ. ๒๕๔๙
91 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับ

92 ข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการสำหรับผู้ต้องขัง
93 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเรื่อง แก้ไขข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๓ เรื่อง กำหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการสำหรับผู้ต้องขัง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๐ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๓
94 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๕) เรื่อง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังติดมายังเรือนจำ
95 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๘ เรื่อง การศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง
96 ข้อบังคับ ที่ ๑๒/๒๔๘๔ เรื่อง กำหนดการสูบบุหรี่ของผู้ต้องขัง
97 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑๘/๒๔๘๔ เรื่อง การรับจ่าย และการควบคุมผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ
98 ข้อบังคับ ที่ ๔/๒๔๘๕ เรื่อง การรายงานตน
99 ข้อบังคับ ที่ ๑๘/๒๔๘๕ เรื่อง การให้ผู้คุมฝึกหัดปฏิบัติหน้าที่ราชการ
100 ข้อบังคับ ที่ ๑๙/๒๔๘๕ เรื่อง การซื้อเครื่องบริโภคเลี้ยงผู้ต้องขัง โดยวิธีประมูลเป็นรายสิ่ง หรือเรือนจำจัดซื้อเอง
101 ข้อบังคับ ที่ ๒๑/๒๔๘๕ เรื่อง การเคารพ
102 ข้อบังคับ ที่ ๑๕/๒๔๘๖ เรื่อง การตรวจค้นผู้ต้องขังที่นำเข้าและนำออกจากห้องขัง
103 ข้อบังคับ ที่ ๒๗/๒๔๘๖ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างอยู่ยามรักษาการณ์
104 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๐๕ เรื่อง การให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาด
105 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๑๖ เรื่อง การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำหรือทัณฑสถาน
106 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๓/๒๕๑๖ เรื่อง แก้ไขข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๑๖ เรื่อง การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานนอกเรือนจำหรือทัณฑสถาน
107 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๑
108 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วิดิทัศน์ภายในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๐
109 ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
110 ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
111 ข้อปฏิบัติว่าด้วยการใช้และการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
112 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
113 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
114 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผลพลอยได้ เพื่อการปฏิบัติราชการของเรือนจำอื่น
115 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผลพลอยได้ เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงเรือนจำ
116 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๙ เรื่อง ห้ามผู้ต้องขังรับประทานหมาก พุทธศักราช ๒๔๘๓ พ.ศ. ๒๕๔๘
117 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์ (เงินผลพลอยได้) เป็นรางวัล ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๘
118 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๙
119 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
120 ข้อบังคับมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี

คำสั่ง

121 คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๔๘๐/๒๕๔๐ เรื่อง ห้ามใช้แรงงานผู้ต้องขังทำกระดาษไหว้เจ้า
122 คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๒๓๗/๒๕๔๘ เรื่อง กำหนดการสวมใส่เครื่องแบบพนักงานราชการ กรมราชทัณฑ์
123 คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ประกาศ

124 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การกำหนดชนิด ประเภท และปริมาณของยา หรือสารพิษที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ
125 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอำนาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๘
126 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอำนาจการคุมขังของเรือนจำ ฉบับที่ ๒
127 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๙
128 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
129 ประกาศกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์

 

 

Powered by
Thai Department of Corrections