กรมราชทัณฑ์ได้ให้บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง ในการสอบถามสถานที่คุมขังของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้บริการญาติเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้บริการแก่ผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษในการขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการติดต่อกับกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำและทัณฑสถาน ในการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง ถ่ายภาพ ภาพยนต์ วีดีทัศน์ ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน การติดต่อขอข้อมูลเพื่อทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือขออนุญาตเข้าไปศึกษาดูงานภายในเรือนจำและทัณฑสถาน

 

งานที่ให้บริการ
1. การตรวจสอบสถานที่คุมขังของผู้ต้องขังให้แก่ญาติผู้ต้องข้งตามคำร้องขอ
2. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ)
3. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์
4. การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ มูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี
5. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด
6. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เข้าไปในเรือนจำเพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ ภาพยนตร์-วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำ
7. การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือหน่วยงานอื่นเข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจำ ทัณฑสถาน
8. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ
9. การสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขัง
10. การพระราชทานอภัยโทษและการพักการลงโทษ