พัฒนาบุคลากรองค์กรข้ามชาติสำคัญที่ต่อเนื่องแนะเพิ่มบทบาท HR ต้องร่วมบริหารความเสี่ยง

พัฒนาบุคลากรในองค์กรข้ามชาติสำคัญที่สานงานอย่างต่อเนื่องและใส่ใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ชี้หลักของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยังใช้ได้ดี แต่ที่ผ่านมาขาดการถ่ายทอดไปยังส่วนงานอื่นกลายเป็นจุดบอดของการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในองค์กรแนะเพิ่มบทบาทผู้บริหาร HR ได้ต้องเข้ามีส่วนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้นได้ด้วย

ชูเกียรติ ประทีปทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารศรีนคร (มหาชน) จำกัด กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งขององค์กรข้ามชาติด้วยแล้วยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการใส่ใจในความรู้ใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นด้วย

“หลักที่สำคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ยังคงเป็นกฎที่ใช้ได้ดีแต่ที่ผ่านมาพบว่าการเรียนรู้ของเราไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพราะไม่เกิดการถ่ายทอดไปยังคนกลุ่มอื่นด้วย กลายเป็นจุดบอดที่ทำให้ความรู้ถูกจำกัดอยู่เพียงในคนบางกลุ่มเท่านั้น ทั้งที่ความรู้ที่ดีหลายอย่างเป็นสิ่งดี เช่นพัฒนาการของ ISO”

ในส่วนภาพรวมด้านไฟแนนซ์ในช่วงปีที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการควบกิจการที่มีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายแต่นับจากนี้ต่อไปองค์กรธุรกิจทั้งหลายต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่แน่ชัดเป็นของตัวเองแล้ว โดยต้องให้ความสำคัญกับหลักการอย่างหนึ่งที่ว่าแนวทางการบิรหารจัดการองค์กรธุรกิจของไทยเป็นรูปแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่สามารถลอกเลียนแบบจากที่อื่นได้ ผู้บริหารองค์กรจึงควรมีการกำหนดแนวทางธุรกิจที่เด่นชัด

ที่ผ่านมามีการพูดกันถึงเรื่องการปรับแต่งให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี แต่มาในยุคนี้เราต้องปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยง

หากบุคลากรในสายการพัฒนาบุคคลต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนให้พัฒนามากยิ่งขึ้นก็ต้องเพิ่มบทบาทการทำงานของตนให้เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยในงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย ต้องรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการดำเนินธุรกิจหลักใหญ่ที่วางไว้รวมทั้งรู้ขั้นตอนการบริหารงานด้านการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้

ทุกวันนี้สังคมส่วนรวมมีความต้องการ และเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจต่างๆ มีการบริหารจัดการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นรวมทั้งต้องให้ความสำคัญว่าการกระทำของคณะกรรมการนั้นจะกระทบต่อคนในวงกว้างอย่างไรบ้าง

“บทบาทของ HR ยุคใหม่คือต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกรอบการบริหารอย่างมีจริยธรรมและนำผลดีนั้นมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ในส่วน ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศกล่าวว่าทุกวันนี้หลายองค์กรธุรกิจประสบกับปัญหาของการปรับเปลี่ยนในวงการธุรกิจเข้าสู่โลกการค้า ยุคใหม่ นอกจากให้ความสำคัญกับงานด้านการตลาดแล้วควรหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลด้วยทั้งนี้เพราะการบริหารงานบุคคลที่ประสบความสำเร็จไปด้วยดีจะเป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญผู้บริหารองค์กรต้องรู้ทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นว่ามีแนวทางในการดำเนินงานไปทางไหนเสียก่อนจึงจะปรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม

“เราอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผู้ที่อยู่ในสายงาน HR จึงต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานได้รวดเร็วตามไปด้วยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจภาพที่เล็กลงมาขององค์กรเท่านั้นจึงขาดความละเอียดอ่อนในการเข้าถึงแต่ละส่วนงานไปทำให้การบริหารงานเข้าไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้”

ดร.จีระ กล่าวว่าในปี 2001 ทุกคนบอกว่าทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่ในความคิดของตนแล้วเราก็ยังต้องให้ความสำคัญกับการมองอดีตที่ผ่านมาด้วยเพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตามหากจะสรุปให้เห็นปัจจัยของการเป็นผู้บริหารงานพัฒนาบุคลากรที่ประสบความสำเร็จได้จะเป็นการเน้นหนักที่นักบริหารงานบุคคลต้องรู้เรื่องการบริาหารธุรกิจด้วย ส่วนหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารในสายงานอื่นมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับความมีจริยธรรมของการทำธุรกิจ ทั้งต้องเป็นผู้ที่พัฒนาบุคลากรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับองค์กรในการเดินไปข้างหน้าอย่างผู้นำมากกว่าที่จะเป็นผู้ตามเสมอไป.

เครือข่ายการฝึกอบรม
Tel.
967-3311, 967-3312, 937-3313 Fax. 967-3313
For comments to: Webmaster.