เว็บไซต์ห้องสมุด Online ในประเทศไทย

ห้องสมุด
  Academic Library บริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  ห้องสมุด ม.วลัยลักษณ์
  OA one Public Libraries โดย บริษัท โอเอวัน จำกัด
  ห้องสมุดไทย - แหล่งรวมความรู้เพื่อคนไทย
  E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริหารงานห้องสมุดแห่งปี 2000
  Library Service by IPST (สสวท.)
  ห้องสมุดกลางโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  Electronic Library โดย ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
  ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก (นโยบายรัฐเกี่ยวกับครอบครัวผู้หญิงและเด็ก, กฎหมายเด็ก, ครอบครัวศึกษา..)
  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
  ห้องสมุดความรู้ (รวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา)
  ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  Asian Institute of Technology (AIT) Library
  Chulalongkorn University Medical Library
  ห้องสมุดสถาบันพาณิชยนาวี
  Electronic Library (ของ กศน.)
  WWW Virtual library
  Thailand interactive map library
  E-Library (หนังสือพิมพ์ พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ บ้าน กฎหมาย รถ เพื่อผู้บริโภค)
  Electronic Library คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.
John F. Kennedy Library
  ห้องสมุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
  ห้องสมุด Unix ออนไลน์ ม.สยาม
  ห้องสมุดของฉัน
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ม.ศิลปากร
  ห้องสมุดความรู้จากสารานุกรมไทย
  ห้องสมุด Web Site ของกองทัพอากาศไทย
  ห้องสมุดวิทยพัฒน์ - Witthayaphat Library (wphat.simplenet.com)
  ห้องสมุดแถบเสียง
  ห้องสมุดวิทยพัฒน์
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ห้องสมุดเว็บไซต์ไทย
  Virtual Library
  สำนักหอสมุดม.ธรรมศาสตร์
  CU Libary Digital
  สำนักหอสมุดกลางม.กรุงเทพ
  ห้องสมุดเว็บไซต์ของกองทัพอากาศ
  ห้องสมุดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  ห้องสมุดภาพเขียนลายไทย
  ห้องสมุดม.ขอนแก่น
  ห้องสมุดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
  ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
  ห้องหนังสือเด็กสัญจร
  ห้องสมุดรัฐสภา
  ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบ
  ห้องสมุดสถาบันเด็ก
  ห้องสมุดม.มหาสารคาม
 
หอสมุด
  หอสมุดแห่งชาติ
  สำนักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  หอสมุด คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  สำนักหอสมุดม.นเรศวร
  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  สำนักหอสมุดกลางของสถาบัน AIT
  Chulalongkorn Medical Libary
  สำนักห้องสมุดม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุดนิด้า)
  หอสมุดสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
  Puey Ungphakorn Library
  หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  หอสมุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
  หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล (Mulinet)
  หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  หอสมุดมานิจชุมสาย (สถาบันราชภัฎจันทรเกษม)
 
สำนักหอสมุดกลาง, สำนักวิทยบริการ, สถาบันวิทยบริการ

  ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
  สำนักหอสมุดกลาง,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  สำนักหอสมุดกลาง,มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  สำนักหอสมุด,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สถาบันวิทยบริการ  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

NAiST Research Laboratory
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เครือข่ายการฝึกอบรม
Tel.
967-3311, 967-3312, 937-3313 Fax. 967-3313
For comments to: Webmaster.