รายนามผู้อำนวยการฯ

เรียน ผู้บังคับการสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
กรมตำรวจ
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10500
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
สถาบันดำรงราชานุภาพ
ถนนอัษฎางค์
กรุงเทพฯ 10200
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย
วิทยาลัยมหาดไทย
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (เก่า)
อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10900
เรียน ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาหลักสูตร
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
อำเภอบางละมุง
ชลบุรี 20000
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์
กรุงเทพฯ 10200
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม
กรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม ซอยสายลม
พญาไท กรุงเทพฯ
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมศุลกากร
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ถนนสุนทรโกษา เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10110
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ 10330
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมประชาสงเคราะห์
กรมประชาสงเคราะห์ สะพานขาว
เขตป้อมปราบ
กรุงเทพฯ 10100

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (สพบ.)
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
นครปฐม 73000
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10400
เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ
ศูนย์รัฐวิสาหกิจ ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ 10500
เรียน บรรณาธิการวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.
เลขที่ 5 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมสำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6
สำนักงบประมาณ
กรุงเทพฯ 10400
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมศุลกากร
กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา
กรุงเทพฯ 10110
เรียน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมกรมส่งเสริมสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม
เทเวศร์
กรุงเทพฯ 10200
เรียน หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
วังสราญรมย์
กรุงเทพฯ 10200

Home