รายชื่อหน่วยงานพร้อมที่ตั้ง

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การประปาส่วนภูมิภาค
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
กองอำนวยการฝึกอบรม
การประปาส่วนภูมิภาค
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
กองฝึกอบรมภูมิภาค 1
การประปาส่วนภูมิภาค
ถนนต้นคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
กองฝึกอบรมภูมิภาค 2
การประปาส่วนภูมิภาค
ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น 40000
กองฝึกอบรมภูมิภาค 3
การประปาส่วนภูมิภาค
118 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงษ์
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120
กองฝึกอบรมกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กองส่งเสริมและฝึกอบรม สมอ.
การประปาส่วนภูมิภาค
118 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงษ์
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
วิทยาลัยการปกครอง วังสวนสุนันทา
วังสวนสุนันทา
ถนนราชสีมา ดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง
ถนนรังสิต - นครนายก
ธัญบุรี ปทุมธานี
กองฝึกอบรม พช.
กรมการพัฒนาชุมชน
ถนนอัษฎางค์
กรุงเทพฯ 10200
กองฝึกอบรม
กรมการผังเมือง
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
กองฝึกอบรม รพช.
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ถนนราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
กองอำนวยการฝึกอบรม
การไฟฟ้านครหลวง
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ศูนย์ฝึกอบรม กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
กรุงเทพฯ 10900
ส่วนการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมสนับสนุนการบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ 10900
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมนักบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ 10900
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ 10900
ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมช่าง
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ 10900
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท ขนส่ง จำกัด
555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กองฝึกอบรม กสท.
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
99 ถ.แจ้งวัฒนะ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
กองฝึกอบรมการส่งออก
กรมส่งเสริมการส่งออก
22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ฝ่ายฝึกอบรม สกย.
การทำสวนยาง
67/25 ถ.บางกอกน้อย ตลิ่งชัน
บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 10700
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
สมุทรปราการ 384-4423
756 4971 80 ต่อ 101
Fax. 384 7063
กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา รฟท.
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
สำนักฝึกอบรม ร.ส.พ.
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
485/1 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
กองพัฒนาบุคลากร ขสมก.
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
ฝ่ายฝึกอบรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม
กรุงเทพฯ 10200
กองฝึกอบรม กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
กองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
กองฝึกอบรม กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
สำนักงานฝึกอบรม กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
กองฝึกอบรม กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
กองฝึกอบรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เขตเทเวศร์
กรุงเทพฯ 10200
กองทดสอบและฝึกอบรม
กรมวิเทศสหการ
962 ถนนกรุงเกษม
กรุงเทพฯ 10100
กองฝึกอบรม สยช.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายฝึกอบรม กฟผ.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130
กองวิชาการและฝึกอบรม ททท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
372 ถ.บำรุงเมือง
กรุงเทพฯ 10100
กองการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายฝึกอบรม กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
กองฝึกอบรม กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี
กรุงเทพฯ 10300
กองฝึกอบรม กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
34 อาคารธนาคารทหารไทย จำกัด
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
35 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพฯ 10110
กองฝึกอบรม ธกส.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
469 ถนนนครสวรรค์
กรุงเทพฯ 10300
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ 10200
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ
กรุงเทพฯ 10200
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการสูงสุด
กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถ.กรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100
กองฝึกอบรม ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพย์ติด
ถ.ดินแดง พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายฝึกอบรม (โรงเรียนการประชาสัมพันธ์)
กรมประชาสัมพันธ์ อาคารฟอร์จูนทาวน์
ชั้นที่ 26 ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ 10320

Home