กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้าการหาความจำเป็นด้านการฝึกอบรม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลเพื่อพัฒนาวิชาการ วิธีการฝึกอบรมในรูปแบบหลักสูตร เอกสารคู่มือ สื่อและเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ ศิลปกราฟฟิค และคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การให้คำแนะนำปรึกษาในการวางแผนฝึกอบรม/การใช้หลักสูตร คู่มือเอกสาร สื่อและเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ ศิลปกราฟฟิค การประเมินผล การฝึกอบรม แบ่งงานภายในเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และหาความจำเป็นด้านการฝึกอบรม เพื่อหารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำเอกสารคู่มือตำรา การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร กำหนดเนื้อหาวิชาในแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตรสัมมนานักบริหารงานระดับสูง นักบริหารงานระดับกลาง เป็นต้น

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง ศึกษาและพัฒนาการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ข้าราชการ การผลิตเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ศิลปกราฟฟิคเพื่อการฝึกอบรม รวมทั้งการออกแบบ ผลิตสื่อที่เหมาะสมแก่การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรมด้านการราชทัณฑ์แก่หน่วยงานของกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการประเมินผลการฝึกอบรม

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และหรือวิจัย การพัฒนารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือในการประเมินผลการฝึกอบรม ดำเนินการประเมินผลโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือทางด้านวิชาการเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมแก่หน่วยงานของกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ