สำนักงานเลขานุการกรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมราชทัณฑ์ และราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ ตลอดถึงการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมฯ งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรมฯ การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรม

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานเลขานุการกรม งานร่างโต้ตอบหนังสือ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การทำบัญชีเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด/การจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักและรายบุคคล

การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ /การกำกับดูแลการใช้ห้องประชุม สัมมนา การประดับตกแต่งอาคารสถานที่ในพิธีการต่างๆ จัดทำตารางนัดหมายงานของผู้บริหาร

และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ

 

ฝ่ายสารบรรณ

รับผิดชอบงานสารบรรณของกรมราชทัณฑ์ ในการรับ-ส่งหนังสือ งานร่างโต้ตอบ งานจัดเก็บเอกสาร ทำลายเอกสาร งานพิมพ์ โรเนียว งานประมวลระเบียบ กฎ ข้อบังคับ การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ/การรวบรวมหนังสือเวียนและสำเนาหนังสือรายวันนำเสนอผู้บริหาร

 

ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ

รับผิดชอบงานช่วยอำนวยการการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับนโยบาย-หลักการ ระเบียบปฏิบัติ การติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน / สรุป วิเคราะห์เรื่องประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

วิเคราะห์ปัญหา ข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรมฯเสนอผู้บริหาร/งานด้านเลขานุการผู้บริหาร

งานจัดการประชุมกรมน ประชุมผู้บริหาร งานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ประชุมผู้บริหารMorning Brief

ดำเนินการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร/งานแผนการดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน/งานตรวจราชการของผู้บริหาร

งานพิธีการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ/ควบคุม กำกับดูแลการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของกรมราชทัณฑ์

ฝ่ายสื่อสาร

รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ข่าวสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมในเครือข่ายสื่อสารของกรมฯตลอด 24 ชั่วโมง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมีและใช้วิทยุคมนาคม ควบคุม อนุญาต ประสานการนำเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับใช้ในกิจกรรมกรมราชทัณฑ์ พัฒนาระบบวิทยุคมนาคมของกรมฯ รวมทั้งตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร การกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การจัดเวรรักษาการณ์ประจำกรมราขทัณฑ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานกิจกรรมและการปฏิบัติงานอื่นๆของกรมราชทัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สื่อมวลชน หรือหน่วยงานอื่นๆ พิจารณาเสนอความคิดเห็นในการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปจัดทำข่าว ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆในเรือนจำ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ กำกับ ดูแลและบริหารงาน  ศูนย์บริการร่วมกรมราชทัณฑ์(Call Center)ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บทความ & กิจกรรม

 

กรมราชทัณฑ์ เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 967 2222 

url and counting visits
Count Accurate Visits