โครงสร้างผู้บริหาร

นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม

ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง

นางสาวสุกัญญา ไทยน้อย

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้ต้องขัง

นางกัญจน์รัชต์ แก้วจันทร์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสถานพยาบาล

นางสาวยุพา บุญเกิน

ตำแหน่งนักทณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนปกครองผู้ต้องขัง

นางสาวนฤมล รื่นอารมย์

นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง

นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง

นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ

ตำแหน่งนักทัณฑวิยาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฎิบัติ

นางสาวกฤติมา ซอหมัด

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ฝ่ายส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู

นางจิรประภา มีเจริญ

ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

ฝ่ายปกครองผู้ต้องขัง

นางสาวบุญนาค บำรุงสิน

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

นางบุญเลี้ยง สาลำ

ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง

นางสาวพรรณรัตน์ เพ็ชรวิโรจน์ชัย

ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

ฝ่ายทัณฑปฎิบัติ

นางสาวสุรางคนางค์ ไสววรรณ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ฝ่ายพยาบาล

นางปัญจมาศ นามธานี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายรักษาการณ์

นางสาววันทนีย์ มิตรปล้อง

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายพัสดุฝึกวิชาชีพ

นางพิศมัย เกตุสุวงษ์

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

นางวราจิต ดวงศรี

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง

นางสุดา อภิศักดินานนท์

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ผู้บังคับแดนส่วนปกครอง

นางสาวนิภา นิ่มนวล

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

นางสาวจรัสสา การเกษตร

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและสังคมสงเคราะห์

นางสาวนงนุช ชาวโพงพาง

ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

ผู้บังคับแดน(แดนแรกรับ)

นางเสริมศรี พานะ

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาชำนาญการ

ฝ่ายด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

นางนุชลี วรรณูปถัมภ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายเผยแพร่ผลิตภัณฑ์