พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง