1. เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม และมีทัศนคติที่ดี
  2. เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงาน และเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3. ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ เสนออธิบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมราชทัณฑ์
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย