กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

correct01

นายนิมิต ทัพวนานต์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

ethics02

นางสาวเพียงขวัญ  อ่ำพันธุ์เปรม
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

ฝ่ายคุ้มครองจริยธรรม
ethics04 ethics03
นายสุวิทย์ชัย คำโทน

นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
นางจิตรา สำราญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ethics05  รูปภาพ1
     นางสาวบุษยา  เดชคุณากร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา   ภักดี

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 รูปภาพ2  ethics06
นางเกศสุรางค์   หริ่งรอด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางสาววริศรา กุญชร ณ อยุธยา

นิติกรชำนาญการ