กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

222  ถนนนนทบุรี 1  ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

 

โทรศัพท์  02 – 9676017 (สายตรง)  เบอร์ภายใน 320

โทรสาร   02 – 9676134

E – mail : Ethics.correct@gmail.com