คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2553 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ ก.พ. ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553     โดยเห็นชอบให้ส่วนราชการเปลี่ยนศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการ เป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ          และให้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ดูและของเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการ  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดดังกล่าว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545      และข้อ 17 แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว116         ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2553  ดังนี้

  1. ให้ยกเลิกคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 689/2553 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553
  2. ให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ โดยให้การบริหารงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์
  3. ให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์
  4. กำหนดให้มีรองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่ช่วยบริหารจัดการและดำเนินภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม        กรมราชทัณฑ์