กรมราชทัณฑ์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ์” รุ่นที่ ๔๑
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา