โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น ๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

IMG_0050