Responsive image

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หากเว็บแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้ Google Chrome Firefox Internet Explorer (IE เวอร์ชันสูงกว่า 10)
นายสุเมตต์ รัตนา

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  รับผิดชอบงานทั่วไป เช่น จัดทำคำของบประมาณประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการประจำปีของศนย์ฯ งานสารบรรณ งานธุรการ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น และการฝึกอบรมของศูนย์ฯ งานการเงิน งานพัสดุครุภัณฑ์ งานการประชุม งานประสานราชการของศูนย์ฯ และงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ

  งานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

 • ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ และกระทรวงฯ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน การจัดทำและการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดลงเรือนจำ/ทัณฑสถาน

  ออกมาตรการแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือรนจำ/ทัณฑสถาน

  การจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ (Big Name)

  การดำเนินงานโครงการตรวจปัสสาสวะเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขัง ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้อง ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยเาสพติด ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ การตรวจค้นจู่โจม โดยการขอสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรให้ตามความจำเป็น

  โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญ

  การจัดทำบัตร ป.ป.ส.

  กำกับ/ดูแล/ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบายและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 • ฝ่ายการข่าวและข้อมูลสถิติ

  จัดทำข้อมูลการข่าวผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการค้ายาเสพติด และโทรศัพท์มือถือ

  วิเคราะห์ข้อมูล เครือข่าย ขบวนการค้ายาเสพติดและโทรศัพท์มือถือใน เรือนจำ/ทัณฑสถาน

  จัดทำข้อมูล สถิติการตรวจค้นพบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ประสานการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังคดียาเสพติดกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในเรือนจำ/ทัณพสถาน

  ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

 • ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายกรมฯ และกระทรวงฯ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

  ขอรับเงินรางวัลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๗

  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

  ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบเรือนจำในการหาข่าวและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ/ทัณฑสถาน

  กำกับ/ดูแล/ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางพูลศรี เวชรังษี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ส.กาญจนา ชาญธนู

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.สุภาวดี นามแก้ว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายยศพล ชัยฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายบรมวัชร์ พีรเรืองฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อรพิน ตันติประภากิจ

เจ้าพนักงานธุรการ

นาง กนกวรรณ สำเร็จงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.สุภาภรณ์ บานกระโทก

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายรัฐพล แสงเพ็ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายพงศ์ภัทร สิงหรา ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายการข่าวและข้อมูลสถิติ

นายเอกรัฐ ทรัพย์โชคพูล

นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ แย้มอยู่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายกัลวิศว์ ชูขาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธานี รอดโพธิ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

นายสุวิทย์ แย้มอยู่

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล