แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์  :   เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์กรเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

•พันธกิจ
–พัฒนาระบบบริหารราชการกรมราชทัณฑ์
–บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ