:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมราชทัณฑ์(กองประชาสัมพันธ์) (วันที่ 7 ส.ค. 2553 เวลา 15:59) Share

การประชุมคณะกรรมการ  จริยธรรมประจำกรมราชทัณฑ์  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓ 

เพื่อวางแนวทางการเสริมสร้าง  ปลูกฝัง  ส่งเสริมจริยธรรม  ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยท่านทวี  ชูทรัพย์  อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธาน

เมื่อวันพุธ  ที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์

กองประชาสัมพันธ์

 

 

                     

                  นายทวี  ชูทรัพย์  อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์                                         นายชาติชาย  สุทธิกลม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์

        ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมราชทัณฑ์                                                     คณะกรรมการจริยธรรมฯ   

 

                                                  

                                  นายฐานิส  ศรียะพันธ์                                                               นายสมศักดิ์  รังสิโยภาส 

              รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย                            รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ฝ่ายบริหาร

                               คณะกรรมการจริยธรรมฯ                                                 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ

 

                         

     นางสาวปรียาพร  ศรีมงคล   อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์                                                 นพ.จอน  เลอวิทย์วรพงศ์ 

                              คณะกรรมการจริยธรรมฯ                                                            อดีต ผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

                                                                                                                                                     คณะกรรมการจริยธรรมฯ

 

                      

    นายทวี  ทวีชนม์  เลขานุการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด                             นายณรงค์  จุ้ยเส่ย  หัวหน้ากลุ่มงานวินัยฯ

                               คณะกรรมการจริยธรรมฯ                                                                         คณะกรรมการจริยธรรมฯ