:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 56 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณษจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.)รุ่น 26(ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 09:50) Share

ประกาศ  ด่วนที่สุด  เรื่อง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 56 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณษจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.)รุ่น 26

          -   รายละเอียด