:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษา ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2540 - 2556(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 27 พ.ค. 2557 เวลา 13:46) Share

ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

                                      ประจำปี 2540 - 2556

     

    -  ราชกิจจาฯ ปี 2540    (ข้าราชการ)  (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ)   

    - ราชกิจจาฯ ปี 2541    ( ข้าราชการ )  (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )

     - ราชกิจจาฯ ปี 2542    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )   

     - ราชกิจจาฯ ปี 2543    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )   

     - ราชกิจจาฯ ปี 2544    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )  

     - ราชกิจจาฯ ปี 2545    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )

     - ราชกิจจาฯ ปี 2546    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )

     - ราชกิจจาฯ ปี 2547    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )

     - ราชกิจจาฯ ปี 2548    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )

     - ราชกิจจาฯ ปี 2549    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ )

     - ราชกิจจาฯ ปี 2550    (ข้าราชการ)   (ลูกจ้างประจำ)   (เหรียญจักรพรรดิฯ 

      - ราชกิจจาฯ ปี 2551   ( ข้าราชการ)  (ลูกจ้างประจำ)   ( เหรียญจักรพรรดิฯ)                    

      - ราชกิจจาฯ ปี 2552   ( ข้าราชการ)  (ลูกจ้างประจำ)   ( เหรียญจักรพรรดิฯ)

      - ราชกิจจาฯ ปี 2553 (ข้าราชการ) (ลูกจ้างประจำ) (เหรียญจักรพรรดิฯ) (พนักงานราชการ)

      - ราชกิจจาฯ ปี 2554  (ข้าราชการ)  (ลูกจ้างประจำ)(เหรียญจักรพรรดิฯ) (พนักงานราชการ)

      - ราชกิจจาฯ ปี 2555 (ข้าราชการ) (ลูกจ้างประจำ)(เหรียญจักรพรรดิฯ)(พนักงานราชการ)

            -    แบบบัญชีรายชื่อ 

      ราชกิจจาฯ ปี 2556 (ข้าราชการ) (ลูกจ้างประจำ)(เหรียญจักรพรรดิฯ)(พนักงานราชการ)              - ชั้นสายสะพายฯ