:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554(ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ) (วันที่ 4 ก.พ. 2554 เวลา 15:02) Share

ประกาศ  เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี 2554

 

          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ

 

         คำอธิบายแนวทาง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ

 

         ตัวอย่าง      บัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการซึ่งขอเสนอพระราชทาน

                   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554