Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 50.17.56.128
ผู้เข้าชมขณะนี้ 51 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 4 ) เพิ่มเติม(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 พ.ย. 2558 เวลา 08:06)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งกระทรวงยุติธรมที่ 440/2558 ลว.5 พ.ย. 2558 )(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 15:08)
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ เปิดช่องทางการติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 16:12)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์(กลุ่มงานอัตราฯ ) (วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 16:09)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 16 (ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 11:18)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 106(ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 10:48)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 11 พ.ย. 2558 เวลา 10:59)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 96 (ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลา 10:01)
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 6 พ.ย. 2558 เวลา 16:06)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คำสั่งฯ กระทรวงยุติธรรมที่ 425/ 2558 ลว. 30 ต.ค. 2558 ) (ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 6 พ.ย. 2558 เวลา 13:59)
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค. 2558 ) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 15:04)
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี 2558 รอบการประเมิน 1 เม.ย.2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 14:22)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 4 พ.ย. 2558 เวลา 10:14)
ประกาศ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 4 พ.ย. 2558 เวลา 10:13)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 1) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 4 พ.ย. 2558 เวลา 10:05)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืิอกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 4 พ.ย. 2558 เวลา 09:58)
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) (กลุ่มงานอัตราฯ ) (วันที่ 3 พ.ย. 2558 เวลา 15:06)
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 3 พ.ย. 2558 เวลา 14:52)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 25 (ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 3 พ.ย. 2558 เวลา 14:38)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในการเลือกสรรบุคคลเพิื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางขอนแก่น(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 3 พ.ย. 2558 เวลา 14:19)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/104 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Next Last

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

แนวทางปฏิบัติ ก่อนรับการตรวจจากกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)

เร่งรัดการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ)

 

 
Untitled Document