Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.159.165.175
ผู้เข้าชมขณะนี้ 73 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ ด่วนที่สุด เรือง รายชื่อเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขังกลาง ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 ( 1 ต.ค. 2557 ) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 16:29)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 16:27)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 15:00)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรมประมง รับสมัครบุคคลเข้าราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:56)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:49)
ประกาศ เรื่อง ซํกซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลืี่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:46)
ประกาศ เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:45)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 10:13)
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 30 ก.ย.2558) (กลุ่มงานอัตรากำลังฯ) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 13:00)
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 12:39)
ประกาศ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา 15:36)
ประกาศ เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2557(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 15:54)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) และหลักสูตรผู้บริหารยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 15:54)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 11(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 15:53)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 15:51)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 15:23)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 15:18)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2558(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 15:13)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 17 เม.ย. 2558 เวลา 14:36)
แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนมีนาคม 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2558 เวลา 11:18)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/94 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Next Last

ให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่(แรกรับ) รุ่นที่ 119

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน (ฝ่ายสรรหาฯ)  รายชื่อผู้สมัคร คลิก

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

 

 
Untitled Document