RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 23.22.217.122
ผู้เข้าชมขณะนี้ 62 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 09:49)
แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการราชทัณฑ์(ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 16:44)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:41)
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ ประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทเชี่ยวชาญ ประจำปี่ 2557 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2557) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:38)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำกลางนครปฐม)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:36)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:35)
ประกาศ เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 24 ก.ย. 2557 เวลา 09:50)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดชุมพร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 15:07)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 15:06)
****Update ครั้งที่ื 3**** แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนกันยายน 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 11:09)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่ง ยธ ที่ 363/2557 ลว 19 ก.ย. 2557 ) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 20 ก.ย. 2557 เวลา 19:27)
***ล่าสุด*** เปลี่ยนกำหนดการจัดพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมราชทัณฑ์ ปี 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 19 ก.ย. 2557 เวลา 10:50)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำลำพูน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ก.ย. 2557 เวลา 09:22)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:13)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:12)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 11:19)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:31)
ประกาศ เรื่อง กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:26)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำพิเศษธนบุรี)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:24)
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 11:08)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/82 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(กองการเจ้าหน้าที่)

 

 
Untitled Document