Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.145.148.66
ผู้เข้าชมขณะนี้ 11 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค(กลุ่มงานอัตรากำลังฯ) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 15:22)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( คำสั่ง ยธ ที่ 97 / 2558 ลว 17 มี.ค.2558) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 09:36)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 15:29)
ประกาศ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับโอนข้าราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 15:29)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 14:05)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการฯ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงและคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 14:02)
ประกาศ เรืืื่อง รับสมัครคัดเลือกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 10:02)
ประกาศ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 10:01)
ขอข้อมูลพื้นฐานเรือนจำ/ทัณฑสถานเพื่อประกอบการพิจารณาอัตรากำลังเพิ่มใหม่(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 24 มี.ค. 2558 เวลา 16:10)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 23 มี.ค. 2558 เวลา 14:50)
การรายงานผลการควบคุมภายใน งวดสิ้นเดือนมีนาคม 2558(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 23 มี.ค. 2558 เวลา 14:42)
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ( ลำดับที่ 308-387) ( ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ( ชาย) ) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 23 มี.ค. 2558 เวลา 10:22)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 มี.ค. 2558 เวลา 09:29)
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับชำนาญการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 20 มี.ค. 2558 เวลา 10:23)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารังการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 19 มี.ค. 2558 เวลา 11:30)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ(ฝ่ายเงินเดือน) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 14:43)
ประกาศ เรื่อง ข่าวเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 11:15)
ประกาศ เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 17 มี.ค. 2558 เวลา 09:42)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 มี.ค. 2558 เวลา 14:55)
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( คำสั่งกรมฯ ที่ 264/2558 ) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 16 มี.ค. 2558 เวลา 14:52)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/93 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Next Last

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)ฯ) สมัครออนไลน์ คลิก

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ยกเลิกหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุดที่ยธ 0702.5/7747 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 (ฝ่ายสวัสดิการฯ )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการจู่โจมตรวจค้นของกำลังทหาร/ตำรวจในพื้นที่

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ในการติดต่อราชการของกรมราชทัณฑ์ (เพื่อดาวน์โหลด)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

รายงานการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กองคลัง)

ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

 

 
Untitled Document