Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.161.25.142
ผู้เข้าชมขณะนี้ 19 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การสำรวจขนาดแหวนของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 17:29)
ประกาศ เรื่อง การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 14:26)
ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 16(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 10:24)
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง การสรรหาผู้คุมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 18:22)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 15:39)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งปรเภทอำนวยการ ระดับสูง ระดับต้น(รอบ 1 เม.ย.2558)(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 16:12)
ประกาศ ข่าวด่วนที่สุด เรื่อง Undo ได้รับเงินเพิ่ม (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:29)
ประกาศ เรื่อง แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:27)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (ผู้นำระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 10:27)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่ือง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2558) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 15:29)
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกและให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น รุ่นที่ 24 (ระหว่างวันทีี่ 9-29 ก.ค. 2558)(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 11:19)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 4)(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 22 มิ.ย. 2558 เวลา 15:01)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดยโสธร(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 22 มิ.ย. 2558 เวลา 10:10)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนฯ ครั้งที่ 6/2558 (เฉพาะเรือนจำตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) (ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 14:32)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำจังหวัดตรัง(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 14:22)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 14:18)
ประกาศ ด่วน เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 18 มิ.ย. 2558 เวลา 14:54)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 15:00)
ประกาศ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 09:48)
ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 16 มิ.ย. 2558 เวลา 15:32)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/98 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Next Last

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สามารถรับเบอร์วิ่งพร้อมชิพ กิจกกรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 100 ปี กรมราชทัณฑ์ (รอบที่1 )(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่)

 

 
Untitled Document