RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.167.171.186
ผู้เข้าชมขณะนี้ 15 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2557(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 11:31)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 11:28)
ประกาศ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 11:25)
รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 08:40)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 16:25)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง(กปส.) รุ่นที่ 3 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 14:58)
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 17:56)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 14:22)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอหล่มสัก(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 14:11)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 137,138 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 14:35)
ประกาศ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 13:41)
ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 ต.ค. 2557 เวลา 12:23)
ประกาศ เรื่อง กรมศิลปกร รับโอนข้าราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 ต.ค. 2557 เวลา 12:21)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รอบ 1 เม.ย. 2557 (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 14:04)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 16:44)
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ต.ค. 2557 เวลา 14:11)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จพง.รท. 250 ราย)(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 17 ต.ค. 2557 เวลา 17:14)
****Update**** แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนตุลาคม 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 17 ต.ค. 2557 เวลา 14:24)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 14:16)
***ด่วนที่สุด*** ขอให้เรือนจำในสังกัด แจ้งขนาดเสื้อตราสัญลักษณ์งานนิทรรศการ ครั้งที่ 48(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สััมพันธ์) (วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 10:36)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/84 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Next Last

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำรวจข้อมูลความจุเกลี่ยย้ายและจำนวนผู้ต้องขัง

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 118(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

 

 
Untitled Document