Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.205.115.177
ผู้เข้าชมขณะนี้ 4 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
การสำรวจสถิติจำนวนญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง สถิติผู้ต้องขังต่างชาติและผู้ต้องขังมุสลิม(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 16:50)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 16:21)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 16:18)
ประกาศ เรื่อง การประชุมราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปี 2558 (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 21 พ.ค. 2558 เวลา 15:04)
ประกาศเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี (ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 21 พ.ค. 2558 เวลา 14:28)
ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 21 พ.ค. 2558 เวลา 14:27)
ประชาสัมพันธ์ การสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 21 พ.ค. 2558 เวลา 14:25)
ประกาศ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรม(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 21 พ.ค. 2558 เวลา 09:21)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 20 พ.ค. 2558 เวลา 16:42)
ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 พ.ค. 2558 เวลา 14:53)
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประจำปี พ.ศ.2557 รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2557(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 19 พ.ค. 2558 เวลา 09:20)
ประกาศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้พัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดใหม่(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 15:15)
ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 15:12)
ประกาศเพิ่มเติม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่น 2 ที่ จ. ขอนแก่น(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 11:44)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 พ.ค. 2558 เวลา 14:57)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทภทั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 พ.ค. 2558 เวลา 11:54)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (เพิ่มเติม) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 09:01)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งผลคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 8 พ.ค. 2558 เวลา 14:35)
ประกาศ เรื่อง ข้าราชการครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 7 พ.ค. 2558 เวลา 16:19)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ.2558 รอบ 1 เมษายน 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 6 พ.ค. 2558 เวลา 13:40)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/96 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Next Last

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

ตน. ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการส่งตัวชี้วัด ตัวที่ 20 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ(หน่วยตรวจสอบภายใน)

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

 

 
Untitled Document