Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.83.67.158
ผู้เข้าชมขณะนี้ 6 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา(พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 15:46)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2558 (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 12:28)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนฯ ครั้งที่ 8 /2558 (เฉพาะเรือนจำตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 10:17)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 20:19)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางกำแพงเพชร(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 20:18)
ประกาศ เรื่อง ข้าราชครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 15:15)
แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 13:46)
ประกาศ เรื่อง แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 11:40)
ประกาศ เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าีที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 11:40)
ประกาศ เรื่อง สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครคัดเลือกแพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 11:40)
ประกาศ เรื่ิอง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 11:38)
ประกาศ เรื่อง สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 11:36)
ประกาศ เรื่อง ส่งแบบสำรวจหน่วยงานรับควบคุมผู้ต้องขังตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 27 ส.ค. 2558 เวลา 09:54)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการแพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2558(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 25 ส.ค. 2558 เวลา 13:39)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนฯ ครั้งที่ 7 /2558 (เฉพาะเรือนจำตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) (ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 25 ส.ค. 2558 เวลา 11:08)
การสรรหาผู้คุมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 24 ส.ค. 2558 เวลา 11:21)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 21 ส.ค. 2558 เวลา 09:03)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความรู้ฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางกำแพงเพชร(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 21 ส.ค. 2558 เวลา 09:03)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 17 ส.ค. 2558 เวลา 18:49)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 17 ส.ค. 2558 เวลา 11:30)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/101 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next Last

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

 

 
Untitled Document