Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.205.122.62
ผู้เข้าชมขณะนี้ 78 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2558(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา 14:25)
ประกาศ เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา 14:23)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา 10:52)
ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 17:02)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรือง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการปี 2558 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 15:15)
ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการในสังกัดผู้ซึ่งเป็น กบข.(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:22)
ประกาศ เรื่อง แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ( 1 เม.ย.58) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 10:51)
ประกาศ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษฯ ประจำปี 2558(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 14:54)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 18:45)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (กลุ่มงานอัตรากำลังฯ) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 14:10)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (คำสั่งกรมฯ ที่ 182-183/2558) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 14:08)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (คส.กรมฯที่ 175 / 2558 ลว 23 ก.พ. 2558 )(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 10:02)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 10:02)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดภูเก็ต(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 10:01)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 09:59)
ประกาศ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 09:58)
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 69/ 2558 ลว 19 ก.พ. 2558 ) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ก.พ. 2558 เวลา 14:15)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 19 ก.พ. 2558 เวลา 17:20)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางพิษณุโลก(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 ก.พ. 2558 เวลา 17:20)
ประกาศ เรื่อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 ก.พ. 2558 เวลา 15:06)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/91 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Next Last

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)ฯ) สมัครออนไลน์ คลิก

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการจู่โจมตรวจค้นของกำลังทหาร/ตำรวจในพื้นที่

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ในการติดต่อราชการของกรมราชทัณฑ์ (เพื่อดาวน์โหลด)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

รายงานการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กองคลัง)

 

 
Untitled Document