RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.196.203.41
ผู้เข้าชมขณะนี้ 7 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าีที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 14:50)
ประกาศ เรื่อง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (ศุนย์ข้อมูลบุคคล.) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 14:43)
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลปริมาณงาน 3 ปี ย้อนหลัง(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 13:27)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 14:07)
ประกาศ เรื่อง การยืนยันข้อมูลคำร้องขอย้ายกลับภูมิลำเนา(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 14:37)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2557(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 28 ก.ค. 2557 เวลา 14:54)
ประกาศ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 14:29)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 24 ก.ค. 2557 เวลา 18:54)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดชุมพร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 14:17)
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 11:56)
ขอความร่วมมือให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 11:38)
ประกาศ เรื่อง คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จค้ำประกัน และบำเหน็จตกทอด(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 17:25)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางอุดรธานี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 ก.ค. 2557 เวลา 13:38)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 17:36)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงชลบุรี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 14:38)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 14:35)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 281 / 2557) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 18:35)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 13:37)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 840/2557 ) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 15:18)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 271/2557 ) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 15:16)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/78 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next Last

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๖ และ ๑๑๗ (สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

 

 
Untitled Document