RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.161.166.171
ผู้เข้าชมขณะนี้ 9 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมทำบุญฯและปฏิบัติธรรม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประจำเดือนกันยายน)(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 17:05)
 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการ "เปิดเรือนจำสู่สังคม" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 16:22)
 ข่าวประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 09:18)
 เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงทำพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนฯลฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 15:55)
 เรือนจำจังหวัดระนองเปิดโครงการอบรม "หลักสูตรหาข่าว เทคนิคการตรวจค้นจู่โจมและยุทธวิธี"(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 15:07)
 กรมราชทัณฑ์จัดการประชุมเรื่อง การคัดเลือกเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจำ/ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ฯลฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 11:47)
 ข่าวประจำวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 11:20)
 เรือนจำจังหวัดสตูลจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าพนักงาน(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:51)
 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2557(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:38)
 เรือนจำกลางบางขวางจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 13:46)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 สำรวจความต้องการปรับปรุงพื้นที่เรือนนอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ฝ่ายนโยบายและแผน) 
(วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:42)
 โครงการประหยัดพลังงานในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม(กองแผนงาน) 
(วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 11:49)
 ข้อมูลการจัดจ้าง รปภ. ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน และส่วนกลางกรมราชทัณฑ์(กองแผนงาน) 
(วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 11:46)
 โครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 16:13)
 คืนเงินเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2557(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 13:59)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 ระดับความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 11:24)
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 15:16)
 รายการ "ธรรมพาที"(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ก.ย. 2557 เวลา 11:09)
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 2 ก.ย. 2557 เวลา 09:37)
 เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดสำรวจข้อมูลพื้นฐาน(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 26 ส.ค. 2557 เวลา 15:41)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(กองคลัง) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:45)
 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด(กองคลัง) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 10:26)
 บัญชีสำรวจนักโทษเด็ดขาดทุกคดีตามเกณฑ์พักการลงโทษ(สทป.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 12:15)
 รายงานสรุปการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขังที่เป็นเยาวชน(Juvenile Rehabilitation Program) 2557(กองแผนงาน) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 10:31)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าดครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 15:12)
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงินหกในสิบส่วน)" (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 13:46)
 คู่มือการลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนอภัยโทษ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:24)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:51)
 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09:57)
 สพน.จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:51)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 14:21)
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:13)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:12)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 11:19)
 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:31)
 ประกาศ เรื่อง กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:26)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำพิเศษธนบุรี)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:24)
 ประกาศ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 11:08)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประเภทแก๊สหุงต้ม (LPG)(เรือนจำจังหวัดชัยนาท) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 18:48)
 สอบราคาซื้อเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สหุงต้มสำหรับใช้หุงต้มอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เรือนจำจังหวัดยโสธร) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 18:14)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ นนทบุรี เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องพันธนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 17:02)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อบริการเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 100 MB พร้อมติดตั้งระบบป้องกันไวรัสในระบบเครือข่าย ฯ ประจำปี 2558(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 15:23)
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ทัณฑสถานหญิงสงขลา) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:19)
 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโทรทัศน์ LCD 32 นิ้ว และโทรทัศน์ LCD 40 นิ้ว(ทัณฑสถานหญิงสงขลา) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:18)
 สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เรือนจำจังหวัดยโสธร) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:02)
 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ(เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 09:58)
 ประกาศสอบราคาขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขังผู้ต้องขัง(เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 08:43)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2) (วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 17:28)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ฝ่ายพัสดุ 1 กค.)(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 16:52)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้สำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(เรือนจำอำเภอหลังสวน) (วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 16:37)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 16:15)
 ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เรือนจำอำเภอสีคิ้ว) (วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 15:05)
 ประกาศสอบราคาซื้อเชื้อประเภทแก๊ส LPG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่) (วันที่ 15 ก.ย. 2557 เวลา 14:47)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
 แจ้งแผนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ Synchronize ข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง(กองแผนงาน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 14:55)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ)

 

 
Untitled Document