Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.197.116.116
ผู้เข้าชมขณะนี้ 29 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เขต 7(กรมราชทัณฑ์)สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 14:43)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา สนธิกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในทัณฑสถานฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 14:15)
 ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 13:48)
 เรือนจำจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 13:31)
 เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 12:14)
 เรือนจำจังหวัดระนอง จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 12:08)
 กิจกรรมการเข้าแถวและตรวจเครื่องแต่งกายของเรือนจำต่างๆ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 11:50)
 เรือนจำจังหวัดสตูลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในตัวเจ้าหน้าที่เรือนจำฯเพื่อการป้องปรามปัญหายาเสพติด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 11:06)
 เรือนจำจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีฯลฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 10:45)
 เรือนจำกลางยะลา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชน์หลักเมือง ประจำปี2558(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 10:32)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ(กลุ่มงานนโยบายและแผน กองแผนงาน) 
(วันที่ 1 พ.ค. 2558 เวลา 15:28)
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประเภทงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ(กองแผนงาน) 
(วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 12:45)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมต.ยธ ครั้งที่ 4/2558 (กองแผนงาน) 
(วันที่ 9 เม.ย. 2558 เวลา 20:20)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติอาชญากรอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ต้องขังสัญชาติอังกฤษที่ต้องโทษอยู่ในประเทศไทย(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 9 เม.ย. 2558 เวลา 20:18)
 การจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 7 เม.ย. 2558 เวลา 14:12)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 สูตรการคำนวณคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558(สทป.) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 13:20)
 ทบทวนความรู้เรื่อง "โรคไข้กาฬหลังแอ่น" และกำชับมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรค(กองบริการทางการแพทย์) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 11:02)
 ขยายเวลาการส่งแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสรุปผลการดำเนินงาน ฯ ตามโครงการคัดเลือกเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจำและทัณฑสถานดีเด่น(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 14 พ.ค. 2558 เวลา 14:54)
 การพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายภาคสังคมและรจ./ทส.ดีเด่นด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ประจำปี 2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 11:35)
 สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 1 พ.ค. 2558 เวลา 10:06)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทณฑ์(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
 สำรวจนักโทษเด็ดขาดตามเกณฑ์พักการลงโทษ ตามร่างกฏกระทรวงที่แก้ไขใหม่(สทป.) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:10)
 คู่มือการใช้งาน ระบบการบันทึกรายงานและแสดงผลการจู่โจมตรวจค้น ระยะที่ 1(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 15:43)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย)(สำนักพฤตินิสัย) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 10:41)
 แก้ไขประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มี.ค.58(กองบริการทางการแพทย์) (วันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 19:33)
 แก้ไขประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558(กองบริการทางการแพทย์) (วันที่ 14 พ.ค. 2558 เวลา 16:42)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สังกัดเรือนจำกลางตาก(เรือนจำกลางตาก) (วันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 11:36)
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง) (วันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 08:41)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 15:32)
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ(กองบริหารทางการแพทย์) (วันที่ 1 เม.ย. 2558 เวลา 16:18)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบฯ (ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 09:27)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2558 (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 09:25)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2558(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 09:24)
 การสำรวจสถิติจำนวนญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง สถิติผู้ต้องขังต่างชาติและผู้ต้องขังมุสลิม(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 16:50)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 16:21)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 16:18)
 ประกาศ เรื่อง การประชุมราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปี 2558 (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 21 พ.ค. 2558 เวลา 15:04)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง (ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 26 พ.ค. 2558 เวลา 13:46)
 ่ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(เรือนจำอำเภอนาทวี) (วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 16:46)
 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานฝึกวิชาชีพ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประจำโรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(เรือนจำจังหวัดหนองคาย) (วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 16:46)
 ร่างขอบเขตของงาน (TOR.)การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาการเรือนนอนแดนหญิง คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ของเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558(เรือนจำจังหวัดภูเก็ต) (วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 14:21)
 ประกาศเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างเหงางานก่อสร้างอาคารเรือนนอนแดนหญิง ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(เรือนจำจังหวัดภูเก็ต) (วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 14:14)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วตาข่าย เขตห้ามเข้า NO GO ระยะ 2,250 เมตร(เรือนจำกลางระยอง) (วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 13:41)
 สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(เรือนจำอำเภอนาทวี) (วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 13:32)
 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)(เรือนจำกลางพัทลุง) (วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 11:23)
 ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 3 รายการ(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 17:12)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 16:06)
 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมแฟลตที่พักข้าราชการ หลังที่ 2(ืทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 14:18)
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง) ในตำแหน่งพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานขาย(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 12:47)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(เรือนจำอำเภอแม่สอด) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 10:25)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุระการประจำร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 10:15)
 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมแฟลตที่พักข้าราชการ หลังที่ 3 และลานจอดรถ(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่) (วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 10:12)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 12:06)
 การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10:18)
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

ตน. ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการส่งตัวชี้วัด ตัวที่ 20 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ(หน่วยตรวจสอบภายใน)

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

 

 
Untitled Document