Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.145.231.20
ผู้เข้าชมขณะนี้ 8 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดพิจิตร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 16:13)
 เรือนจำจังหวัดชุมพรจัดพบญาติแบบใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 15:43)
 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิฝึกวิชาชีพ สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน ให้สมาชิกชุมชนบำบัด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 14:59)
 เรือนจำจังหวัดภูเก็ตฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)ให้ผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 14:37)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 09:40)
 ทัณฑสถานหญิงกลางจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ( ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 )(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 09:27)
 ตัวแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมแสดงความยินดีและร่วมงานสัมมนาฯเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 16:06)
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานปิดหลักสูตรการฝึกอบรม ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่น ๑๑๘(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติรรม) 
(วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 16:03)
 เรือนจำอำเภอเกาะสมุยจัดโครงการพบญาติใกล้ชิด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 15:24)
 กรมราชทัณฑ์จัดเสวนาหัวข้อ"ความสอดคล้องระหว่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 กับข้อกำหนดกรุงเทพฯ (The Bangkok Rules)"(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทงบลงทุน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 16:48)
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จากงบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 16 ม.ค. 2558 เวลา 09:35)
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 6 ม.ค. 2558 เวลา 10:22)
 จัดทำแผนผังการเดินระบบเครือข่ายพร้อมระบุระยะทางภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 22:15)
 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 17:11)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 "สำนึกร่วม(CSR) ภาครัฐกับสังคม" กับการบูรณาการเครือข่ายภาคสังคม(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ม.ค. 2558 เวลา 10:51)
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ส.2556(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 09:48)
 โครงการคัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจา /ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคม สงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:10)
 การดำเนินงานการบูรณการการภาคสังคม (ตัวชี้วัดที่ 5)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:06)
 การดำเนินงานการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง(ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 13:55)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทณฑ์(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
 สำรวจนักโทษเด็ดขาดตามเกณฑ์พักการลงโทษ ตามร่างกฏกระทรวงที่แก้ไขใหม่(สทป.) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:10)
 คู่มือการใช้งาน ระบบการบันทึกรายงานและแสดงผลการจู่โจมตรวจค้น ระยะที่ 1(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 15:43)
 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 48 (สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 16:12)
 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(กองคลัง) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:45)
 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด(กองคลัง) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 10:26)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจำกลางคลองไผ่) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:34)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง) (วันที่ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:12)
 ประกาศรับสมัครบุคลลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) ประจำปี พ.ศ. 2558(เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 16:04)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำจังหวัดสกลนคร) (วันที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 11:17)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำอำเภอธัญบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 09:29)
 คัดเลือบุคคลภายนอก เป็นลูกจ้างเงินผลพลอยได้ จำนวน 3 อัตรา(ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 10:47)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รายงานข่าว ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ e-payroll(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 18:04)
 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 11:16)
 ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลสิทธิในการได้รับเงินของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ(ตกเบิก) ก่อนเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างe-payroll(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 09:55)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 14:17)
 ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๕(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 21 ม.ค. 2558 เวลา 15:49)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอหล่มสัก(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:14)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:10)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชน์ร่วมกัน(ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 19:48)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเสื้อกันหนาวผู้ต้องขัง(ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 16:45)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(เรือนจำอำเภอบัวใหญ่) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 16:31)
 สอบราคาเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 12:14)
 ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์(เรือนจำอำเภอบัวใหญ่) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 11:05)
 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 09:58)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื็อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง)(กองคลัง) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 09:44)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างห่อสร้างเรือจำจังหวักภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 24 ม.ค. 2558 เวลา 10:53)
 สอบราคาซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติการเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่(เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) (วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 15:42)
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วตาข่ายเขตห้ามเข้าNOGO(เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช) (วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 15:01)
 สอบคัดเลือกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง รายบุคคล(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 11:06)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเสริมตาข่ายฝ้าเพดานอาคารเรือนชาย เรือนจำจังหวัดปทุมธานี(เรือนจำจังหวัดปทุมธานี) (วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 11:03)
 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเสริมตาข่ายฝ้าเพดานอาคารเรือนชาย เรือนจำจังหวัดปทุมธานี(เรือนจำจังหวัดปทุมธานี) (วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 11:01)
 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่ม(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 22 ม.ค. 2558 เวลา 15:11)
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 2.5 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 22 ม.ค. 2558 เวลา 14:22)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์
 

 
Untitled Document