RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.82.119.238
ผู้เข้าชมขณะนี้ 8 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 เรือนจำจังหวัดระนอง ตรวจประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง 5ด้าน ครั้งที่2/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 18:01)
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบนโยบายให้กับผู้ตรวจราชการกรมและเจ้าหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 17:47)
 เรือนจำจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ปี2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 17:08)
 ทัณฑสถานหญิงกลางจัดการอบรมจริยธรรมอิสลามแก่ผู้ต้องขังมุสลิมฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 15:56)
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพฤตินิสัย ในสังกัดกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 15:03)
 เรือนจำพิเศษธนบุรีเปิดโครงการเรือนจำเรือนธรรมฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 14:48)
 เรือนจำจังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย"ฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 11:30)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 09:55)
 ผู้บัญชาการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี นำคณะข้าราชการฯลฯเข้าร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 09:31)
 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) 
(วันที่ 23 ก.ค. 2557 เวลา 09:07)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ตรวจสอบความถูกต้อง Serial Number ของเครื่องพิมพ์ Brother ระบบมัลติฟังช์ชั่น(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 16:00)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสำนัก/กอง และ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:34)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:30)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสำนัก/กอง(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:30)
 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน(กลุ่มติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 10:16)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 คู่มือการเชิญพระราชหัตถเลขาไปอ่านในพิธีพระราชทานอภัยโทษ ปล่อยตัว หรือลดโทษแก่ผู้ต้องโทษ(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 15:57)
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๖ และ ๑๑๗(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 10:47)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 09:31)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ที่ ๗/๒๕๕๗) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) (วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:59)
 จุลสารสังคมสงเคราะห์ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 16:15)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คู่มือการลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนอภัยโทษ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:24)
 วีดีทัศน์รายการธรรมพาทีตอนที่ ๑(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 15:24)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม(สทป.) (วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา 10:54)
 การสำรวจรายการอุปกรณ์เสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน(กลุ่มงานวิชาการด้านการราชทัณฑ์ สำนักทัณฑวิทยา) (วันที่ 26 มิ.ย. 2557 เวลา 15:32)
 ประกาศ แนวทางการบันทึกบัญชีเงินดอกเบี้ย อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม(กองคลัง) (วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:29)
 แจ้งการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ประจำปี 2556 ด้านการจำแนกฯ(ส่วนจำแนกฯ สทป.) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16:41)
 แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานผู้ต้องขัง(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 14:15)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 14:21)
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา ครั้งที่ 1(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 13:52)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 14:36)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินร้านรสงเคราะห์ฯ)(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 12:26)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดชุมพร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 14:17)
 การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 11:56)
 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลปริมาณงาน 3 ปี ย้อนหลัง(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 11:40)
 ขอความร่วมมือให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 11:38)
 ประกาศ เรื่อง คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จค้ำประกัน และบำเหน็จตกทอด(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 17:25)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางอุดรธานี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 ก.ค. 2557 เวลา 13:38)
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 17:36)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักและอาคารห้องอาบน้ำและห้องส้วมผู้ต้องขังโครงการกำลังใจฯ(เรือนจำจังหวัดชัยนาท) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 15:06)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:56)
 ประมูลขายทอดตลาดเศษอาหารเหลือจากเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์(เรือนจำกลางนครราชสีมา) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:38)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเงินผลพลอยได้(ชั่วคราว) ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุงประปาและไฟฟ้า(ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:27)
 ประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง(เรือนจำอำเภอหลังสวน) (วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 14:05)
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย (กางเกงชั้นในชาย)(เรือนจำกลางพิษณุโลก) (วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 13:50)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเรือนจำ(เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า) (วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 09:06)
 ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 08:51)
 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแดนผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางขอนแก่น(เรือนจำกลางขอนแก่น) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 17:38)
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง 2 ชั้น ภายในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 15:32)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาในการเรียกสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เคร่องมือเครื่องใช้งานสาธารณะ โครงการสำนักการะบายน้ำ(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 09:42)
 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง(เรืองจำกลางบางขวาง) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 15:49)
 สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมลานกีฬาต้านยาเสพติด(เรือนจำอำเภอภูเขียว) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 14:54)
 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเรือนจำ(เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 10:11)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตอาณาเขตเรือนจำพิเศษธนบุรี(เรือนจำพิเศษธนบุรี) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:46)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
 แจ้งแผนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ Synchronize ข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง(กองแผนงาน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 14:55)
 หนังสือส่งข้าราชการกลับต้นสังกัด (โครงการอบรมข้าราชการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลายนิ้วมือผู้ต้องขัง)(กองแผนงาน) (วันที่ 26 พ.ค. 2557 เวลา 11:05)
 หนังสือให้ข้าราชการเดินทางมาอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลายนิ้วมือผู้ต้องขัง(กองแผนงาน) (วันที่ 16 พ.ค. 2557 เวลา 11:00)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๖ และ ๑๑๗ (สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด

 

 
Untitled Document