Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.90.251.197
ผู้เข้าชมขณะนี้ 13 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 คณะกรรมการพัฒนาสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือและเครือข่าย เข้ามอบของใช้ให้กับผู้ต้องขังฯเรือนจำกลางกำแพงเพชร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 16:29)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 15:31)
 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่เรือนจำต่างๆ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 15:18)
 การเข้าทำการจู่โจมตรวจค้นของเรือนจำต่างๆ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 14:57)
 สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเข้าประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 14:27)
 เรือนจำพิเศษมีนบุรีซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 13:13)
 จู๋โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดตรัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 12:02)
 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 11:34)
  เรือนจำจังหวัดตรัง จู่โจมตรวจค้นผู้ต้องขัง(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 10:55)
 เรือนจำจังหวัดอ่างทองเปิดโครงการเรือนจำเรือนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 10:28)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จากงบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 8 (กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 12 มี.ค. 2558 เวลา 13:27)
 การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน) 
(วันที่ 9 ก.พ. 2558 เวลา 10:21)
 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทงบลงทุน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 09:36)
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จากงบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 16 ม.ค. 2558 เวลา 09:35)
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 6 ม.ค. 2558 เวลา 10:22)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 รายงานการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กองคลัง) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:40)
 "สำนึกร่วม(CSR) ภาครัฐกับสังคม" กับการบูรณาการเครือข่ายภาคสังคม(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ม.ค. 2558 เวลา 10:51)
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ส.2556(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 09:48)
 โครงการคัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจา /ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคม สงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:10)
 การดำเนินงานการบูรณการการภาคสังคม (ตัวชี้วัดที่ 5)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:06)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทณฑ์(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
 สำรวจนักโทษเด็ดขาดตามเกณฑ์พักการลงโทษ ตามร่างกฏกระทรวงที่แก้ไขใหม่(สทป.) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:10)
 คู่มือการใช้งาน ระบบการบันทึกรายงานและแสดงผลการจู่โจมตรวจค้น ระยะที่ 1(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 15:43)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 3 ก.พ. 2558 เวลา 15:16)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจำกลางคลองไผ่) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:34)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง) (วันที่ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:12)
 ประกาศรับสมัครบุคลลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) ประจำปี พ.ศ. 2558(เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 16:04)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำจังหวัดสกลนคร) (วันที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 11:17)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำอำเภอธัญบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 09:29)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค(กลุ่มงานอัตรากำลังฯ) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( คำสั่ง ยธ ที่ 97 / 2558 ลว 17 มี.ค.2558) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 09:36)
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 15:29)
 ประกาศ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับโอนข้าราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 15:29)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 14:05)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการฯ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงและคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 14:02)
 ประกาศ เรืืื่อง รับสมัครคัดเลือกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 10:02)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศเพิ่มเติมสอบราคาซื้อชุดตรวจปัสสาวะ ถุงมือและหน้ากาอนามัย(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 มี.ค. 2558 เวลา 11:33)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดตรวจปัสสาวะ ถุงมือและหน้ากากอนามัย(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 มี.ค. 2558 เวลา 11:23)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนชาย 3 ชั้น ขนาด 16X27 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(เรือนจำกลางลพบุรี) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 16:35)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 2 ชั้น ขนาด 8 x 16 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(เรือนจำกลางลพบุรี) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 15:20)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล(เรือนจำอำเภอชัยบาดาล) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 15:09)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล(เรือนจำอำเภอชัยบาดาล) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 15:06)
 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) (วันที่ 27 มี.ค. 2558 เวลา 11:37)
 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อชุดตรวจปัสาวะ ถุงมือและหน้ากากอนามัย (กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 18:45)
 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดระนอง) (วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 14:51)
 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง(เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช) (วันที่ 26 มี.ค. 2558 เวลา 08:58)
 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสีอาคารและกำแพงเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เรือนจำอำเภอสีคิ้ว) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 16:33)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 16:28)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงสีอาคารและกำแพงเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เรือนจำอำเภอสีคิ้ว) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 16:24)
 สอบราคาซื้อวัสดุติดตั้งแผงตาข่ายเหล็กเสริมความมั่นคงกำแพงเรือนจำ(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 15:49)
 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง (เรือนจำกลางระยอง) (วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 10:42)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)ฯ) สมัครออนไลน์ คลิก

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ยกเลิกหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุดที่ยธ 0702.5/7747 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 (ฝ่ายสวัสดิการฯ )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการจู่โจมตรวจค้นของกำลังทหาร/ตำรวจในพื้นที่

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ในการติดต่อราชการของกรมราชทัณฑ์ (เพื่อดาวน์โหลด)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

รายงานการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กองคลัง)

ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

 

 
Untitled Document