RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 184.72.82.126
ผู้เข้าชมขณะนี้ 41 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดการอบรมฯพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงฯ( Bangkok Rule )(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 17:39)
 ข่าวประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำฯเข้าตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามฯลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 11:07)
 เรือนจำจังหวัดสตูล ร่วมโครงการปลูกป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 10:33)
 สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางบางขวาง ตามหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 63 ภาควิทยากร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 16:11)
 เรือนจำจังหวัดน่าน จัดงาน"วันสุขภาพจิตเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจิต"(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 12:28)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจู่โจมภายใน ฯลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) 
(วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 11:30)
 ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 11:23)
 เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 11:07)
 เรือนจำกลางราชบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 11:00)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 โครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 16:13)
 คืนเงินเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2557(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 13:59)
 ตรวจสอบความถูกต้อง Serial Number ของเครื่องพิมพ์ Brother ระบบมัลติฟังช์ชั่น(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 16:00)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสำนัก/กอง และ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:34)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:30)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 ระดับความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 10:38)
 เรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดสำรวจข้อมูลพื้นฐาน(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 26 ส.ค. 2557 เวลา 15:41)
 การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ(หน่วยตรวจสอบภายใน) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 18:11)
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เว็บไซต์งานวิจัยเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ Website Research of Correctional Database(สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:45)
 แจ้งเรื่อง เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์(กองสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 10:06)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 บัญชีสำรวจนักโทษเด็ดขาดทุกคดีตามเกณฑ์พักการลงโทษ(สทป.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 12:15)
 รายงานสรุปการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขังที่เป็นเยาวชน(Juvenile Rehabilitation Program) 2557(กองแผนงาน) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 10:31)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าดครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 15:12)
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงินหกในสิบส่วน)" (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 13:46)
 คู่มือการลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนอภัยโทษ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:24)
 วีดีทัศน์รายการธรรมพาทีตอนที่ ๑(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 15:24)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม(สทป.) (วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา 10:54)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09:57)
 สพน.จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:51)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 14:21)
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา ครั้งที่ 1(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 13:52)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 13:31)
 ประกาศ เรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย"พสบ.ทบ.ทท.)รุ่นที่ 6(ศุนย์ข้อมูลบุคคล.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 09:50)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำกลางอุดรธานี)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 14:49)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 14:38)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 15:55)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:17)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำจังหวัดลำพูน) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 17:22)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและร้านโภชนาการ(ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 14:33)
 ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 16:42)
 ประกาศประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดนนทบุรี) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 09:42)
 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารทรงงานภาคปฏิบัติชั้นเดียว(เรือนจำจังหวัดตราด) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 18:31)
 ประกาศ เรื่อง จำหน่ายรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขัง แบบตู้ ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 17:16)
 การประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหารเหลือจากการเลี้ยงผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558(เรือนจำพิเศษพัทยา) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 15:06)
 ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุลวดหนามหีบเพลง (ชนิดใบมีด) ครั้งที่ ๒(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:35)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของราชการ(เรือนจำพิเศษมีนบุรี) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:04)
 ประกาศเรือนจำกลางลพบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางลพบุรี(เรือนจำกลางลพบุรี) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 09:09)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โครงหลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า และปูกระเบื้องพื้นหลังบ้านพักผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ด้วยเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 27 ส.ค. 2557 เวลา 17:17)
 ประกาศสอบราคาและประกาศราคากลางซื้อบริการเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 100 MB พร้อมติดตั้งระบบป้องกันไวรัสในระบบเครือข่าย และปรับปรุงระบบเครือข่ายในกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 27 ส.ค. 2557 เวลา 14:09)
 ประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เรือนจำจังหวัดปทุมธานี) (วันที่ 27 ส.ค. 2557 เวลา 11:23)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ นนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพันธนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 14:53)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบตัดต่อไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (เพิ่มเติม)(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 14:10)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 50ื KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบตัดต่อไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 11:40)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
 แจ้งแผนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ Synchronize ข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง(กองแผนงาน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 14:55)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

 

 
Untitled Document