Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.161.236.195
ผู้เข้าชมขณะนี้ 5 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 นายสมภพ รุจจนเวท เลขานุการกรม รักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 2 มี.ค. 2558 เวลา 15:15)
 เรือนจำอำเภอฝาง เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 15:27)
 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครแกนนำสมาชิก to be number one(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 15:17)
 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 15:09)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 13:51)
 เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:48)
 เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:34)
 เรือนจำจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:25)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:20)
 ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกษียรน้อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักให้แก่เจ้าหน้าที่ทัณฑสถาน และผู้ต้องขังฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:04)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน) 
(วันที่ 9 ก.พ. 2558 เวลา 10:21)
 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทงบลงทุน (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 09:36)
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จากงบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 16 ม.ค. 2558 เวลา 09:35)
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 6 ม.ค. 2558 เวลา 10:22)
 จัดทำแผนผังการเดินระบบเครือข่ายพร้อมระบุระยะทางภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 22:15)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 รายงานการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กองคลัง) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:40)
 "สำนึกร่วม(CSR) ภาครัฐกับสังคม" กับการบูรณาการเครือข่ายภาคสังคม(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ม.ค. 2558 เวลา 10:51)
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ส.2556(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 09:48)
 โครงการคัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจา /ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคม สงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:10)
 การดำเนินงานการบูรณการการภาคสังคม (ตัวชี้วัดที่ 5)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 10:06)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทณฑ์(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
 สำรวจนักโทษเด็ดขาดตามเกณฑ์พักการลงโทษ ตามร่างกฏกระทรวงที่แก้ไขใหม่(สทป.) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:10)
 คู่มือการใช้งาน ระบบการบันทึกรายงานและแสดงผลการจู่โจมตรวจค้น ระยะที่ 1(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 15:43)
 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 48 (สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 16:12)
 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(กองคลัง) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 3 ก.พ. 2558 เวลา 15:16)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจำกลางคลองไผ่) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:34)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง) (วันที่ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:12)
 ประกาศรับสมัครบุคลลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) ประจำปี พ.ศ. 2558(เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 16:04)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำจังหวัดสกลนคร) (วันที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 11:17)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำอำเภอธัญบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 09:29)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 17:02)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรือง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการปี 2558 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 15:15)
 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการในสังกัดผู้ซึ่งเป็น กบข.(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:22)
 ประกาศ เรื่อง แนวทาางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ( 1 เม.ย.58) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 10:51)
 ประกาศ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษฯ ประจำปี 2558(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 14:54)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 18:45)
 ประกาศ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (กลุ่มงานอัตรากำลังฯ) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 14:10)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดภูเก็ต) (วันที่ 2 มี.ค. 2558 เวลา 10:47)
 ประกาศประกวดราคาซ่อมบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง(เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช) (วันที่ 2 มี.ค. 2558 เวลา 08:29)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างโรงงานฝึกวิชาชีพ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประจำโรงงาน จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่1)(เรือนจำจังหวัดหนองคาย) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 16:58)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังกลางสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 15:46)
 ติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 14:20)
 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 12:00)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 27 ก.พ. 2558 เวลา 11:55)
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรือนนอนแดนหญิง ค.ส.ล. 2 ชั้น(เรือนจำจังหวัดภูเก็ต) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 16:52)
 สอบราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงมุ้งลวดเรือนนอน 1,2,3(เรือนจำจังหวัดลำพูน) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 16:27)
 สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารเรียนผู้ต้องขัง(เรือนจำอำเภอภูเขียว) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 14:13)
 ประกาศผู้ชนะสอบราคาวัสดุเครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบลูกเสือนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 13:49)
 ประกาศผู้ชนะสอบราคาวัสดุเครื่องแบบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบลูกเสือนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 13:49)
 ผลการสอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 14:53)
 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อข้าวสารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปี พ.ศ.2558(กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 1) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 12:47)
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 2 ชั้น (ขนาด 8.00 x 16.00 ม.)(เรือนจำกลางลพบุรี) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:18)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)ฯ) สมัครออนไลน์ คลิก

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการจู่โจมตรวจค้นของกำลังทหาร/ตำรวจในพื้นที่

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ในการติดต่อราชการของกรมราชทัณฑ์ (เพื่อดาวน์โหลด)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

รายงานการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กองคลัง)

 

 
Untitled Document