RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.82.31.133
ผู้เข้าชมขณะนี้ 26 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 เรือนจำจังหวัดน่านร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ"(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 15:49)
 เรือนจำกลางบางขวางจัดโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขังยาเสพติด(รายย่อย)(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 15:27)
 เรือนจำกลางยะลาจัดกิจกรรมกีฬาให้กับผู้ต้องขังเนื่องในวันฮารีรายออิฎิลอัดฮา ปี พ.ศ. 2557(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 14:13)
 เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 13:42)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 10:41)
 กรมราชทัณฑ์เปิดวันสังคมสงเคราะห์สัญจร ครั้งที่ ๑(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 09:34)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 16:59)
 เรือนจำจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 16:20)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 15:00)
 เรือนจำกลางยะลาจัดเสริมแนวตาข่ายป้องกันการลักลอบโยนสิ่งผิดกฏหมายและสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 11:50)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน(กลุ่มงานติดตามประเมินผล) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 14:55)
 การปล่อยตัวผู้ต้องขังชั่วคราวโดยใช้เงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกัน(กองแผนงาน) 
(วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 09:51)
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ในเรืองจำและทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 16:12)
 สำรวจความต้องการปรับปรุงพื้นที่เรือนนอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ฝ่ายนโยบายและแผน) 
(วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:42)
 โครงการประหยัดพลังงานในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม(กองแผนงาน) 
(วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 11:49)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 11:04)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) (วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 11:32)
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 15:59)
 สถิติเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังพิการ(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 15:51)
 สถิติเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังพิการ(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 15:09)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 48 (สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 16:12)
 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(กองคลัง) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:45)
 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด(กองคลัง) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 10:26)
 บัญชีสำรวจนักโทษเด็ดขาดทุกคดีตามเกณฑ์พักการลงโทษ(สทป.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 12:15)
 รายงานสรุปการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขังที่เป็นเยาวชน(Juvenile Rehabilitation Program) 2557(กองแผนงาน) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 10:31)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าดครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 15:12)
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงินหกในสิบส่วน)" (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 13:46)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คัดเลือบุคคลภายนอก เป็นลูกจ้างเงินผลพลอยได้ จำนวน 3 อัตรา(ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 10:47)
 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 118(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 17 ต.ค. 2557 เวลา 09:43)
 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกช้อมูล(สพน.) (วันที่ 6 ต.ค. 2557 เวลา 11:07)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:51)
 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09:57)
 สพน.จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:51)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 137,138 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 14:35)
 ประกาศ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 13:41)
 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 09:14)
 ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 ต.ค. 2557 เวลา 12:23)
 ประกาศ เรื่อง กรมศิลปกร รับโอนข้าราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 ต.ค. 2557 เวลา 12:21)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รอบ 1 เม.ย. 2557 (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 14:04)
 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 16:44)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ ผู้มีสทธเข้ารับการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:50)
 ประกาศ รายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป)(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:36)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผ่านการเสนอราคา(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 13:26)
 ประกาศ เรื่อง รายชื้อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 11:07)
 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสถานพยาบาลแดนหญิง(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 11:06)
 ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสถานพยาบาลแดนหญิง(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 11:04)
 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องเอ็กซเรย์บุคคล เครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 08:51)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารกรมราชทัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 18:28)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก ขนาด 2.5 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 17:55)
 ประมูลราคาขายเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 15:37)
 สอบราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด(เรือนจำจังหวัดสุโขทัย) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 14:38)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(เรือนจำอำเภอพล) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 11:23)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(เรือนจำอำเภอพล) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 11:21)
 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภายในห้องเรียน(เรือนจำจังหวัดกระบี่) (วันที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา 10:18)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังหญิง(เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 16:00)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
 

 
Untitled Document