RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.81.76.147
ผู้เข้าชมขณะนี้ 19 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 จู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอหลังสวน(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 15:23)
 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเข้าจัดรายการวิทยุ คลื่นเอฟเอ็ม 100.25 เมกะเฮิร์ท (สถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ)(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 14:44)
 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง นำคณะตัวแทนข้าราชการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 14:35)
 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำฯร่วมตรวจค้นจู่โจมเป็นกรณีพิเศษ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 14:19)
 คณะศึกษาดูงานจากอำเภอปายเข้าเยี่ยมชมเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำประชาพิจารณ์ในการจัดตั้งเรือนจำอำเภอปาย(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 14:12)
 กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 13:58)
 จู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 13:41)
 กรมราชทัณฑ์จัดแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังด้านการประกอบเครื่องเรือนไม้(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 10:39)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าจู่โจมตรวจค้นฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 10:11)
 ข่าวประจำวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09:38)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การจัดทำข้อมูลการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขัง (เพิ่มเติม)(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09:48)
 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 10:27)
 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน(กลุ่มงานติดตามประเมินผล) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 14:55)
 การปล่อยตัวผู้ต้องขังชั่วคราวโดยใช้เงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกัน(กองแผนงาน) 
(วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 09:51)
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ในเรืองจำและทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 16:12)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 11:04)
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) (วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 11:32)
 แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 15:59)
 สถิติเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังพิการ(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 15:51)
 สถิติเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังพิการ(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 15:09)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 48 (สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 16:12)
 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(กองคลัง) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:45)
 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด(กองคลัง) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 10:26)
 บัญชีสำรวจนักโทษเด็ดขาดทุกคดีตามเกณฑ์พักการลงโทษ(สทป.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 12:15)
 รายงานสรุปการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขังที่เป็นเยาวชน(Juvenile Rehabilitation Program) 2557(กองแผนงาน) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 10:31)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าดครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 15:12)
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงินหกในสิบส่วน)" (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 13:46)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คัดเลือบุคคลภายนอก เป็นลูกจ้างเงินผลพลอยได้ จำนวน 3 อัตรา(ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 10:47)
 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 118(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 17 ต.ค. 2557 เวลา 09:43)
 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกช้อมูล(สพน.) (วันที่ 6 ต.ค. 2557 เวลา 11:07)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:51)
 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09:57)
 สพน.จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:51)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 11:28)
 ประกาศ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 11:25)
 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 08:40)
 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 16:25)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง(กปส.) รุ่นที่ 3 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 14:58)
 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 17:56)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 14:22)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 30 เครื่อง(ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 16:06)
 ประกาศทัณฑสถานหญิงสงขลา ยกเลิกประกาศการสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว และโทรทัศน์ สี LCD 40 นิ้ว (ครั้งที่ 2)(ทัณฑสถานหญิงสงขลา) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 15:47)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดนนทบุรี) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 15:28)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงห้องทันตกรรมและห้องตรวจโรค(เรือนจำจังหวัดนนทบุรี) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 15:26)
 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 12:56)
 สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่พร้อมติดตั้ง(เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 12:05)
 สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้ง 48(ส่วนบริหารงานการเงิน) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 11:52)
 สอบราคาเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ในการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 48(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 10:27)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 KVM จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 ) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09:22)
 สอบราคาปรับปรุงและต่อเติมหลังคากันสาดและติดตั้งโครงเคร่าเหล็กแผงลวดตาข่าย บ้านจามจุรี (ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 17:47)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 14:32)
 สอบราคาซื้อปรับปรุงที่เยี่ยมญาติ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย (ศาลาเยี่ยมญาติ)(เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 14:15)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 08:13)
 จำหน่ายรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด(เรือนจำจังหวัดภูเก็ต) (วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 13:54)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงห้องให้คำปรึกษาคลีนิคคลายเครียด(เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ) (วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 09:08)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำรวจข้อมูลความจุเกลี่ยย้ายและจำนวนผู้ต้องขัง

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 118(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

 

 
Untitled Document