RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.91.214.93
ผู้เข้าชมขณะนี้ 5 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้สัมภาษณ์มติชน ทีวี และโทรทัศน์จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 20:14)
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานgxbfกิจกรรม "คลื่นความคิด" Academic wave และเสวนาเรื่อง Rule of Law in Corrections(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 16:47)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการกาชาด ระหว่างประเทศ (ICRC) ฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) 
(วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 16:45)
 คณะผู้แทนจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมกรมราชทัณฑ์และศึกษาดูงานเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) 
(วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 16:40)
 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปเป็นองค์ประธานภายใต้กิจกรรมผู้หญิง อิสรภาพที่ถูกจำกัดฯ ณ เรือนจำกลางนครพนม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 16:37)
 สภาโรงเรียนเหล่านายทหารพระธรรมนูญมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์เป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 18:31)
 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพนวดแผนไทย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 13:28)
 จู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษธนบุรีตามนโยบายกรมราชทัณฑ์และ คสช.(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 11:25)
 เรือนจำอำเภอเทิงจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 10:42)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 10:21)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 โครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 16:13)
 คืนเงินเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2557(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 13:59)
 ตรวจสอบความถูกต้อง Serial Number ของเครื่องพิมพ์ Brother ระบบมัลติฟังช์ชั่น(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 16:00)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสำนัก/กอง และ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:34)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:30)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ(หน่วยตรวจสอบภายใน) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 18:11)
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เว็บไซต์งานวิจัยเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ Website Research of Correctional Database(สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:45)
 แจ้งเรื่อง เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์(กองสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 10:06)
 หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 10:41)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ที่ ๗/๒๕๕๗) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 10:23)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงินหกในสิบส่วน)" (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 13:46)
 คู่มือการลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนอภัยโทษ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:24)
 วีดีทัศน์รายการธรรมพาทีตอนที่ ๑(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 15:24)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม(สทป.) (วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา 10:54)
 การสำรวจรายการอุปกรณ์เสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน(กลุ่มงานวิชาการด้านการราชทัณฑ์ สำนักทัณฑวิทยา) (วันที่ 26 มิ.ย. 2557 เวลา 15:32)
 ประกาศ แนวทางการบันทึกบัญชีเงินดอกเบี้ย อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม(กองคลัง) (วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:29)
 แจ้งการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ประจำปี 2556 ด้านการจำแนกฯ(ส่วนจำแนกฯ สทป.) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16:41)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09:57)
 สพน.จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:51)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 14:21)
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา ครั้งที่ 1(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 13:52)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e - payroll)(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 16:25)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 10:26)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงชลบุรี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 10:25)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 10:21)
 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 14:11)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 13:58)
 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางอุดรธานี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 13:56)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศเปิดประมูลราคาขายเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เรือนจำจังหวัดลำพูน) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 17:57)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อเครื้องพันธนาการ จำนวน 2 ประเภท(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 17:21)
 ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย - หญิง(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 16:14)
 ประกาศสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์(เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 14:08)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดลำพูน) (วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 17:32)
 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 14:50)
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก) (วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 13:53)
 จำหน่ายเศษอาหารคงเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เรือนจำกลางเชียงใหม่) (วันที่ 21 ส.ค. 2557 เวลา 10:39)
 ประกาศ การประมูลขายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 16:30)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างอาคารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและร้านโภชนาการ (ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) (วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 16:14)
 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและร้านโภชนาการ(ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) (วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 15:48)
 ประกาศเรืองจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(ครั้งที 2)(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 09:38)
 ประกาศสอบราคาวัสดุก่อสร้างห้องพยาบาลแดนหญิง(เรือนจำอำเภอเกาะสมุย) (วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 20:57)
 ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อวัสดุสวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขัง วัสดุสวัสดิการผู้ต้องขังตั้งครรภ์และวัสดุเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 11:08)
 สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์(เรือนจำกลางสุรินทร์) (วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 09:57)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
 แจ้งแผนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ Synchronize ข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง(กองแผนงาน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 14:55)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

 

 
Untitled Document