RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.196.215.114
ผู้เข้าชมขณะนี้ 20 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจัดโครงการเรือนจำเรือนธรรม"คิมหันตฤดู"ถวายเป็นพระราชกุศลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 14:32)
 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ "สมานฉันท์และสันติวิธีสัญจร"(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 13:08)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการเป็นประธานในการประชุมเปิดแผนบูรณาการภาคสังคม 9 องค์กรฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 11:42)
 เรือนจำอำเภอเทิงจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 11:38)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า ณวัดโตนดเตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 11:17)
 สามเณรจากโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนฯเข้าศึกษาดูงานที่เรือนจำอำเภอสวรรคโลก(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 11:07)
 เรือนจำอำเภอสวรรคโลกฝึกวิชาชีพเบเกอรี่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดสหประชาชาติฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 10:36)
 เรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุมหน่วยงานของจังหวัดฯในสังกัดกระทรวงยุติธรรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 09:52)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 09:48)
 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าจู่โจมตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 09:24)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คู่มือตรวจสอบความครบถ้วนของ รท.102 ก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 09:27)
 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน(กลุ่มติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 16:18)
 แผนปฏิบัติการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ฉบับที่ 2(ศูนย์ราชทัณฑ์อาเซี่ยน) 
(วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 14:22)
 ให้รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบ 20 ล้านของเขต วงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท(กองแผนงาน) 
(วันที่ 3 เม.ย. 2557 เวลา 08:46)
 สำรวจข้อมูลเรือนนอนผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้ต้องกักันและอุปกรณ์ดับเพลิง(กองแผนงาน) 
(วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา 12:57)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖(สำนักงาน ปปง.) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 14:02)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเรือนจำสีขาวในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 13:57)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖(สำนักงาน ปปง.) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 13:42)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖(สำนักงาน ปปง.) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 13:41)
 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๗(สำนักเลขานุการกรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 14:16)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานผู้ต้องขัง(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 14:15)
 ขยายเวลา ป.ป.ส. (วิวัฒน์พลเมือง รุ่น2/2557)(สทป.) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:52)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557(สทป.) (วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 17:00)
 ผลการดำเนินงานพักการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวทางปฏิบัติการพักการลงโทษ(ส่วนพักการลงโทษ) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 17:26)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบการรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ผลงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗)(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 16:50)
 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.พ. 2557 เวลา 14:29)
  โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557 (รุ่นที่2) (สทป.ส่วนพักการลงโทษ) (วันที่ 10 ม.ค. 2557 เวลา 13:49)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา ครั้งที่ 1(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 13:52)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 14:36)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินร้านรสงเคราะห์ฯ)(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 12:26)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 18 ต.ค. 2556 เวลา 14:32)
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพฤตินิสัย) (วันที่ 6 ก.ย. 2556 เวลา 15:57)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ไม่ส่งแบบสำรวจชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 11:06)
 เรื่อง การส่งข้อมูลบุคคล ผลงาน และวิสัยทัศน์ในตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 17:01)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:30)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางพัทลุง(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 17:46)
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ) (ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 10:53)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 09:36)
 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 16:07)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดเสื่อมสภาพ(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 16:14)
 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำผู้ต้องขังชาย(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 13:48)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องรับรองผู้มาติดต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 13:13)
 ประกาศ สอบราคาโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 16:39)
 ประกาศการเข้าดูพื้นที่การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 14:29)
 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมเรือนนอนผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(เรือนจำกลางพัทลุง) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 13:34)
 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ปรับปรุงรั้วภายนอกเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗(เรือนจำกลางพัทลุง) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 13:31)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรั้วกำแพงกั้นแนวเขตเรือนจำ(เรือนจำอำเภอปากพนัง) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 10:28)
 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นพร้อมระบบสาธารณูปโภคด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์(เรือนจำจังหวัดระนอง) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 09:31)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 09:06)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (จ้างทำป้ายไวนิลชนิดทึบแสง)(ฝ่ายพัสดุ 1) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 14:29)
 สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ปรับปรุงรั้วภายนอกเรือนจำ(เรือนจำกลางพัทลุง) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 14:11)
 สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมเรือนนอนผู้ต้องขัง(เรือนจำกลางพัทลุง) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 14:06)
 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเอ็กซเรย์แบบสายพาน(เรือนจำกลางบางขวาง) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 13:44)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(เรือนจำอำเภอธัญบุรี) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 13:43)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้รับการสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (โครงการจัดทำระบบผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์)ให้นำส่งคืนกรมราชทัณฑ์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 09:35)
 ซักซ้อมการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่าย (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ที่ชำรุด(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 09:35)
 สำรวจการรับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อใช้งานกับระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 14:50)
 แนวทางปฏิบัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 18:44)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 30 ต.ค. 2556 เวลา 11:19)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถ( ภาค.ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทหมู่มหากุศล เนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ ครบรอบสถาปนา 99 ปี 

 

 
Untitled Document