Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.237.78.165
ผู้เข้าชมขณะนี้ 55 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 เรือนจำกลางตากจัดโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด เฉลิมพระเกียรติฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 11:49)
 ข่าวประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 09:23)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและคณะเข้าจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชุมพร(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 09:16)
 เรือนจำจังหวัดสตูลเข้าร่วมรับมอบนโยบายตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปึ 2558(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 16:06)
 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครร่วมกับศาลอาญาจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 15:52)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ติดตามประเมิณผลการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในเขต 1(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เรือนจำกลางตากจัดโครงการปฏิบัติธรรม เรือนจำ เรือนธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 13:56)
 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูฯผู้ต้องข้งในรูปแบบชุมชนบำบัด ปี 2558(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 11:17)
 ตรวจค้นเรือนจำอำเภอหลังสวน(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 09:45)
 ข่าวประจำวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 09:11)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557)(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 15:25)
 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 17:11)
 การจัดทำข้อมูลการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขัง (เพิ่มเติม)(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09:48)
 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 10:27)
 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน(กลุ่มงานติดตามประเมินผล) 
(วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 14:55)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 การดำเนินงานการบูรณการการภาคสังคม (ตัวชี้วัดที่ 5)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 10:45)
 โครงการคัดเลือกหน่วยงานเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจา /ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคม สงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 10:39)
 การดำเนินงานการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง(ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 13:55)
 การสร้างเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 15:12)
 การบูรณาการเครือข่ายภาคสังคม (ตัวชี้วัดที่ 5)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 4 ธ.ค. 2557 เวลา 11:40)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
 สำรวจนักโทษเด็ดขาดตามเกณฑ์พักการลงโทษ ตามร่างกฏกระทรวงที่แก้ไขใหม่(สทป.) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:10)
 คู่มือการใช้งาน ระบบการบันทึกรายงานและแสดงผลการจู่โจมตรวจค้น ระยะที่ 1(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 15:43)
 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 48 (สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 16:12)
 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(กองคลัง) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:45)
 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด(กองคลัง) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 10:26)
 บัญชีสำรวจนักโทษเด็ดขาดทุกคดีตามเกณฑ์พักการลงโทษ(สทป.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 12:15)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจำกลางคลองไผ่) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:34)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง) (วันที่ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:12)
 ประกาศรับสมัครบุคลลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) ประจำปี พ.ศ. 2558(เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 16:04)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำจังหวัดสกลนคร) (วันที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 11:17)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำอำเภอธัญบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 09:29)
 คัดเลือบุคคลภายนอก เป็นลูกจ้างเงินผลพลอยได้ จำนวน 3 อัตรา(ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 10:47)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสถานกักขังกลางจังหวัดำปาง(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:43)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ยืนยันข้อมูลตามฎีกาเดือนธันวาคม 2557(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 10:08)
 ประกาศ เรื่อง การประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (กฎหมาย undo) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:03)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งแบบสำรวจหน่วยงานรับควบคุมผู้ต้องขังตลอดชีิวิตถึงประหารชีวิต(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:03)
 ประกาศ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:02)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศํกยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:00)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 17:58)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศผลการเลือกสรรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง(ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 11:45)
 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าห่ม ปลอกหมอนพร้อมปลอกที่นอนผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดเลย) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 11:45)
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ เพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(เรือนจำอำเภอบัวใหญ่) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 11:12)
 ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง 3 ชั้น(ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 16:15)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเลี้ยงฯ(บริเวณอาคารเอนกประสงค์ชั้นล่าง)(เรือนจำกลางพิษณุโลก) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 15:20)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุที่อยู่อาศัย(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:20)
 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง (เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 12:21)
 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น ภายในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว (เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 12:19)
 ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น (เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 10:49)
 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 7 ที่นั่ง(ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 17:52)
 สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงฝึกวิชาชีพเป็นอาคารเรือนนอน ๑ อาคาร(เรือนจำอำเภอนางรอง) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 16:30)
 ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง(เรือนจำกลางขอนแก่น) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 16:02)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการต่อเติมพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น 1 ห้อง(เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 16:01)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด(เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:43)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่นอนผู้ต้องขังเป็นเตียง ๒ ชั้น(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 13:54)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
 

 
Untitled Document