RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.80.231.177
ผู้เข้าชมขณะนี้ 30 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 15:33)
 สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 11:18)
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นรส. รุ่นที่ ๑๗(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 11:17)
 ข่าวประจำที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:37)
 เรือนจำจังหวัดอ่างทองจัดสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ต้องขัง(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:31)
 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานดีเด่น ด้านการปราบปราม ปิดล้อมตรวจค้นเรือนจำ ฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 16:25)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำกำลังเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดยโสธร(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 14:04)
 สาธารณสุขจังหวัดสตูลเข้าคัดกรองหาเชื้อวัณโรคในเรือนจำจังหวัดสตูล(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 13:45)
 เรือนจำจังหวัดสงขลาจัดงานพบญาติใกล้ชิดเฉลิมพระเกียรติฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 11:58)
 เรือนจำกลางพัทลุงจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 11:31)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ในเรืองจำและทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 16:12)
 สำรวจความต้องการปรับปรุงพื้นที่เรือนนอนผู้ต้องขังเป็นเตียง 2 ชั้น ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ฝ่ายนโยบายและแผน) 
(วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:42)
 โครงการประหยัดพลังงานในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม(กองแผนงาน) 
(วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 11:49)
 ข้อมูลการจัดจ้าง รปภ. ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน และส่วนกลางกรมราชทัณฑ์(กองแผนงาน) 
(วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 11:46)
 โครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 16:13)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 การกำหนดกรอบบทบาทหน้าที่และโครงสร้างของนักสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ (เฉพาะ รจ/ทส ที่มีนักสังคมสงเคราะห์)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 14:21)
 คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 17:10)
 โครงการ "คัดเลือกเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจำ/ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557"(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 16:50)
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(กพร.) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 14:51)
 กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ที่ครบเกษียณอายุราชการ(กองการเจ้าหน้าที่) (วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 14:31)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ(กองคลัง) (วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 14:45)
 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด(กองคลัง) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 10:26)
 บัญชีสำรวจนักโทษเด็ดขาดทุกคดีตามเกณฑ์พักการลงโทษ(สทป.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 12:15)
 รายงานสรุปการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขังที่เป็นเยาวชน(Juvenile Rehabilitation Program) 2557(กองแผนงาน) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 10:31)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าดครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 15:12)
 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินผลพลอยได้ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงินหกในสิบส่วน)" (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 13:46)
 คู่มือการลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนอภัยโทษ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:24)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:51)
 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09:57)
 สพน.จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ส.ค. 2557 เวลา 09:51)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 14:21)
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง สำนักงาน กพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนฯ ประจำปี 2558(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 15:01)
 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 09:49)
 แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการราชทัณฑ์(ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 16:44)
 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:41)
 ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ ประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทเชี่ยวชาญ ประจำปี่ 2557 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2557) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:38)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำกลางนครปฐม)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:36)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15:35)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศสอบราคาซื้อแก๊สสำหรับปรุงอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง(เรือนจำอำเภอพล) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 14:29)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 13:47)
 ประกาศยกเลิกการประมูลขายเศษอาหาร ปี 2558 ครั้งที่ 2 และประกาศประมูลขายเศษอาหาร ปี 2558 ครั้งที่ 3(ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 18:34)
 ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง(เรือนจำอำเภอนาทวี) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 16:50)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2558(เรือนจำอำเภอชัยบาดาล) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 16:27)
 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังชำรุด (ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 16:11)
 ประกาศราคากลางเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) และแก๊สสำหรับปรุงอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง(เรือนจำอำเภอพล) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 13:23)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 11:51)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 11:10)
 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง(ฝ่ายพัสดุที่ 1) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 09:54)
 ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 09:30)
 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ทัณฑสถานหญิงสงขลา) (วันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 09:11)
 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 18:12)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 11:55)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา 11:05)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
 เร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 18:26)
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(กองการเจ้าหน้าที่)

 

 
Untitled Document