Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.211.101.8
ผู้เข้าชมขณะนี้ 28 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางบางขวาง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 15:59)
 เรือนจำจังหวัดสตูลนำผู้ต้องขังออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาส 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 14:38)
 เรือนจำกลางนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 13:50)
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดูงานเรือนจำกลางเชียงราย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 13:08)
 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกรับการประเมินกิจกรรมการประกวด 5 ส.(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 10:50)
 ทัณฑสถานหญิงชลบุรีรับมอบโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการปันรักเพื่อน้อง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 10:34)
 ตรวจค้นสถานกักขังกลางจังหวัดตราด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 10:16)
 ชี้แจงกรณีข่าวพาดพิงผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุดรธานี(สล.ปชส.) 
(วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 23:50)
 สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นทัณฑสถานหญิงกลาง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 16:41)
 สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเข้าให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังให้เข้าถึงการดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 14:13)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประเภทงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ(กองแผนงาน) 
(วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 12:45)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมต.ยธ ครั้งที่ 4/2558 (กองแผนงาน) 
(วันที่ 9 เม.ย. 2558 เวลา 20:20)
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติอาชญากรอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ต้องขังสัญชาติอังกฤษที่ต้องโทษอยู่ในประเทศไทย(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 9 เม.ย. 2558 เวลา 20:18)
 การจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 7 เม.ย. 2558 เวลา 14:12)
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2558(ฝ่ายงบประมาณและโครงการ) 
(วันที่ 1 เม.ย. 2558 เวลา 15:22)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับอัญเชิญไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 16:43)
 รจ/ทส ที่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการภาคสังคม(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา 13:19)
 ให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่(แรกรับ) รุ่นที่ 119(สพ.) (วันที่ 16 เม.ย. 2558 เวลา 16:10)
 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดราชทัณฑ์ ประจำปี 2558(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 8 เม.ย. 2558 เวลา 14:29)
 ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.) (วันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา 17:25)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทณฑ์(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
 สำรวจนักโทษเด็ดขาดตามเกณฑ์พักการลงโทษ ตามร่างกฏกระทรวงที่แก้ไขใหม่(สทป.) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:10)
 คู่มือการใช้งาน ระบบการบันทึกรายงานและแสดงผลการจู่โจมตรวจค้น ระยะที่ 1(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 15:43)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ(กองบริหารทางการแพทย์) (วันที่ 1 เม.ย. 2558 เวลา 16:18)
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 3 ก.พ. 2558 เวลา 15:16)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:50)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ(เรือนจำกลางคลองไผ่) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 14:34)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง) (วันที่ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 11:12)
 ประกาศรับสมัครบุคลลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) ประจำปี พ.ศ. 2558(เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี) (วันที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 16:04)
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำจังหวัดสกลนคร) (วันที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 11:17)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรือง รายชื่อเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขังกลาง ที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 ( 1 ต.ค. 2557 ) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 16:29)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 16:27)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 15:00)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรมประมง รับสมัครบุคคลเข้าราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:56)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:49)
 ประกาศ เรื่อง ซํกซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลืี่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:46)
 ประกาศ เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ(เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 15:34)
 ประกาศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง(ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 15:30)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 14:32)
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วตาข่าย สูง 4 เมตร ยาว 1,515 เมตร(เรือนจำกลางระยอง) (วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 10:53)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(พัสดุที่ 2) (วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 09:34)
 สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์(เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) (วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 09:04)
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 1) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 13:32)
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 13:24)
 สอบราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ(เรือนจำจังหวัดสุโขทัย) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 12:19)
 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 10:44)
 ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของเรือนจำจังหวัดสระแก้ว(เรือนจำจังหวัดสระแก้ว) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 10:37)
 สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง(เรือนจำอำเภอนางรอง) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 09:11)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 15:23)
 ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง(เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 14:37)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทาสีกำแพงเรือนจำอำเภอหลังสวน(เรือนจำอำเภอหลังสวน) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 13:13)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10:18)
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน) (วันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 10:50)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 15:20)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์

ให้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่(แรกรับ) รุ่นที่ 119

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน (ฝ่ายสรรหาฯ)  รายชื่อผู้สมัคร คลิก

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

 

 
Untitled Document