Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.83.107.145
ผู้เข้าชมขณะนี้ 21 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดนราธิวาส(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 16:23)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในการประชุมแนวทางการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับบัณฑิตวิทยาลัยฯลฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 15:22)
 เรือนจำกลางเชียงรายจัดอบรมธรรมปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 15:04)
 จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ทัณฑสถานหญิงกลาง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 14:49)
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 14:07)
 เรือนจำจังหวัดระนอง นำนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณประโยชน์ ร่วมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 13:46)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 13:24)
 เรือนจำกลางอุบลราชธานีจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และถวายพระพรชัยมงคลฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 11:15)
 เรือนจำอำเภอฝางนำผู้ต้องขังออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระรากุศลฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 10:42)
 เรือนจำกลางนครสวรรค์ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 10:19)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน 50 แห่ง(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 14:39)
 แจ้งงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างพร้อมกรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56)
 ประชุมการจัดทำ Roadmap กระทรวงยุติธรรม(กองแผนงาน) 
(วันที่ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 08:33)
 จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ(กลุ่มงานนโยบายและแผน กองแผนงาน) 
(วันที่ 1 พ.ค. 2558 เวลา 15:28)
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประเภทงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ(กองแผนงาน) 
(วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 12:45)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 ด่วนที่สุด การอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการ (Service Mind) แก่เจ้าหน้าที่ห้องเยี่ยมญาติ (รจ/ทส.เขตอิสระและประธานเขต 9 เขต)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 11:18)
 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ตามโครงการเสริมพลังการทำงานของบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 09:37)
 กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52)
 ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ (สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 11:13)
 แก้ไขหนังสือการทบทวนการรายงานการติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว พ.ศ.2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558 เวลา 08:32)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สามารถรับเบอร์วิ่งพร้อมชิพ กิจกกรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 100 ปี กรมราชทัณฑ์ (รอบที่1 )(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่) (วันที่ 9 ก.ค. 2558 เวลา 11:28)
 การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52)
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทณฑ์(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 08:34)
 ประกาศคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 11:25)
 ประกาศเรือนจำกลางสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 09:42)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ก.ค. 2558 เวลา 10:22)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 10:32)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา (เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ***ด่วนที่สุด*** เรื่อง แจ้งให้มาเข้ารับการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนกรมราชทัณฑ์ไทย(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 13:17)
 ***ด่วนที่สุด*** เรื่อง การแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 19(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 10:31)
 ***ด่วนที่สุด*** เรืื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการ "สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นระหว่างผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2557"(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 11:08)
 ***ด่วนที่สุด***แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 10:59)
 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนให้หน่วยงานและข้าราชการร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ (ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 10:20)
 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 24 ก.ค. 2558 เวลา 16:11)
 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 24 ก.ค. 2558 เวลา 15:21)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราาว (อาคารเอนกประสงค์) ขนาด 20X8 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2(เรือนจำกลางตาก) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 18:25)
 ประกาศ ผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุสวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 17:07)
 ประกาศ ผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างกองสร้างโครงการเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะพื้นดินริมคลองบางบอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 16:34)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบเครื่อข่ายระยะใกล้ (LAN) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 16:14)
 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 15:06)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ๑๖ ชุด และระบบ LAN ๑ ระบบ(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 14:02)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมฝ้าเพดานเรือนนอนผู้ต้องขัง เรือนนอน 3 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เรือนจำจังหวัดนนทบุรี) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 13:43)
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์อาคารกรมราชทัณฑ์และอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์(พัสดุที่ 2) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 12:14)
 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(เรือนจำจังหวัดสงขลา) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 10:06)
 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราว (อาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๒๐X๘ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เรือนจำกลางตาก) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 09:42)
 ประกาศยกเลิกโครงการ การประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (ประเภทหยด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 09:21)
 ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 1) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 16:02)
 ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ(เรือนจำกลางขอนแก่น) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 15:48)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(พัสดุที่ 2) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 15:37)
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 13:28)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบลงประกาศข่าวสารบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 11:30)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 12:06)
 การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10:18)
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรมราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ )

 

 
Untitled Document