Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 107.22.87.205
ผู้เข้าชมขณะนี้ 7 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จัดพิธีประสาทวุฒิบัตร "ธรรมศึกษา" ประจำปี 2557(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 15:06)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีนำผู้ต้องขัง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านยาเสพติด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 14:36)
 ข่าวประจำวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 08:38)
 กรมราชทัณฑ์จัดพิธีส่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 12:13)
 ข่าวประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 11:13)
 เรือนจำอำเภอเบตงจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 16:13)
 เรือนจำอำเภอฝางจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:38)
 คณะที่ปรีกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางยะลา(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:13)
 จู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:30)
 เรือนจำจังหวัดสตูลพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:11)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 แจ้งงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างพร้อมกรอบวงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 13:56)
 ประชุมการจัดทำ Roadmap กระทรวงยุติธรรม(กองแผนงาน) 
(วันที่ 19 มิ.ย. 2558 เวลา 08:33)
 จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ(กลุ่มงานนโยบายและแผน กองแผนงาน) 
(วันที่ 1 พ.ค. 2558 เวลา 15:28)
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจกรณีขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประเภทงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ(กองแผนงาน) 
(วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 12:45)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ รมต.ยธ ครั้งที่ 4/2558 (กองแผนงาน) 
(วันที่ 9 เม.ย. 2558 เวลา 20:20)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 ด่วนที่สุด การอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการ (Service Mind) แก่เจ้าหน้าที่ห้องเยี่ยมญาติ (รจ/ทส.เขตอิสระและประธานเขต 9 เขต)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 11:18)
 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ตามโครงการเสริมพลังการทำงานของบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 09:37)
 กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52)
 ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ (สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 11:13)
 แก้ไขหนังสือการทบทวนการรายงานการติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว พ.ศ.2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 9 มิ.ย. 2558 เวลา 08:32)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52)
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทณฑ์(สำนักงานเลขานุการกรม) (วันที่ 7 ม.ค. 2558 เวลา 15:04)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(สทป.) (วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 10:22)
 สำรวจนักโทษเด็ดขาดตามเกณฑ์พักการลงโทษ ตามร่างกฏกระทรวงที่แก้ไขใหม่(สทป.) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:10)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 10:32)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา (เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45)
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 15:43)
 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 29 พ.ค. 2558 เวลา 15:05)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 29 พ.ค. 2558 เวลา 15:02)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ(กองบริการทางการแพทย์) (วันที่ 28 พ.ค. 2558 เวลา 09:24)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ***ด่วนที่สุด*** เรื่อง การสรรหาผู้คุมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 18:22)
 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 15:39)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งปรเภทอำนวยการ ระดับสูง ระดับต้น(รอบ 1 เม.ย.2558)(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 16:12)
 ประกาศ ข่าวด่วนที่สุด เรื่อง Undo ได้รับเงินเพิ่ม (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:29)
 ประกาศ เรื่อง แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:27)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (ผู้นำระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 10:27)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่ือง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2558) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 15:29)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ ประกวดราคาจ้างทำตราสัญลักษณ์ 60 พรรษาฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง พัสดุ1) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 18:25)
 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(กองคลัง กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 16:57)
 ตารางแสดงวงเงินงบระมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(กองคลัง กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 16:56)
 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองคลัง กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 16:56)
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(กองคลัง กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 16:55)
 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมกันสาดแดน 3 แดน 5 และวัสดุอุปกรณ์ต่อเติมเรือนนอนผู้ต้องขังบริเวณชั้น 2 บนอาคารเรือนนอนแดน 4,5 และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(เรือนจำพิเศษธนบุรี) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 15:31)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเรือนจำอำเภอหลังสวน(เรือนจำอำเภอหลังสวน) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 15:18)
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา(สถานกักขังกลางจังหวัดตราด) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 13:03)
 ประกาศสอบราคาซื้อตู้ล็อกเกอร์(เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 11:00)
 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(เรือนจำจังหวัดสงขลา) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 10:58)
 ประกาศสอบราคาซื้อลวดหนามหีบเพลง(เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ) (วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 10:57)
 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ(เรือนจำอำเภอฝาง) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 17:23)
 สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำรับรองแขกอาคารฝึกวิชาชีพฯ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย(เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 14:19)
 สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศูนย์การเรียนรู้จำนวน ๗๘ รายการ(เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 14:16)
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว (เงินผลพลอยได้ฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 09:40)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบลงประกาศข่าวสารบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 11:30)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 12:06)
 การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10:18)
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

 

 
Untitled Document