เรือนจำกลางอุดรธานี

ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตา พัฒนาสู่สากล

 ประวัติเรือนจำ
 เกี่ยวกับเรือนจำ
 ผู้บริหาร
 แหล่งเรียนรู้

 


สินค้า/บริการจากฝีมือผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานี

 ประวัติการฝึกวิชาชีพ
 สินค้าใหม่
 ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง
 บริการต่างๆ

      เอกสารที่จะนำมา Review วันนี้คือ "๙๐ วันของข้าพเจ้า และทีมงานที่เรือนจำกลางอุดรธานี" ซึ่งเป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงการดำเนินการพัฒนาเรือนจำกลางอุดรธานี ร่วมกับทีมงานที่เรือนจำแห่งนี้     ข่าว สอบ/ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เรือนจำกลางอุดรธานี

 ฝ่ายควบคุม
 ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
 ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
 ฝ่ายสวัสดิการฯ
 ฝ่ายการศึกษาฯ
 ฝ่ายบริหารฯ
 ฝ่ายรักษาการณ์
 งานสาธารณะ
 ฝ่ายสงเคราะห์ฯ
 งานยุทธศาสตร์ฯ
 งานการเจ้าหน้าที่

 


            พัฒนาทั่วทิศเรือนจำกลางอุดรธานี เป็นหัวข้อที่บอกเล่าถึงการดำเนินการพัฒนาทั่วทั้งเรือนจำเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ให้แก่ทางราชการอย่างสูงสุด 


 ดูเพิ่มเติม 

 


Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


 ข้าราชการต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน 

ข้าราชการต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน

                                  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพาจำกัด จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลข้าราชการต้นแบบ ในโครงการ “คนดีของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการทำดี ให้มีกำลังใจในการทำงานและเป็นตัวอย่างแก่สังคมสำหรับรางวัลเกียรติยศปีนี้ มอบให้แก่ พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา และคนดีของแผ่นดินจาก 10 เขตพื้นที่ 10 รางวัล รวมทั้งมอบรางวัลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 25 รางวัล มีนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี

                           ในงานนี้ นายนภินทร์  จอกลอย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ผ่านเข้ารอบ ข้าราชการต้นแบบ ในโครงการคนดีของแผ่นดิน  25 คนสุดท้าย  ซึ่งทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ ทุ่มเท ตลอดชีวิตราชการ เพื่อเข้ารับรางวัล “พญายม” ซึ่งถือเป็นรางวัลและเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ และความดี


อ่านรายละเอียด

 

   รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
       เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรทิน เถาว์ทิพย์ รองผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติดภายในเรือนจำ ปลูกฝังจิตสำนึกในการกลับตนเป็นคนดีของสังคมให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานี ในงานนี้ยังมีการเล่นกีฬาต้านยาเสพติดของผู้ต้องขังอีกด้วย

   อบรมกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่   

        เมื่อเร็วๆ นี้วิทยากรจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าเป็นวิทยากรให้ความเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการป้องกันการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ซึ่งจากการอบรมดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่เรือนจำได้ความรู้และระเบียบต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

   โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน   
        เมื่อเร็วๆนี้ นายนภินทร์ จอกลอย ท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านงานราชทัณฑ์ แก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในงานมีผู้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความรู้เป็นจำนวนมาก


  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่เพิ่อการตรวจพิสูจน์และสถานที่กักขัง (แดนชาย)

              เนื่องจากสภาพการใช้งานของพื้นที่สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์และสถานที่กักขัง (แดนชาย) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจึงทำให้มีสภาพที่เก่าและชำรุดเสียหาย ท่านผู้บัญชาการฯ จึงได้มีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้งบประมาณที่ได้จากการจัดสรร จำนวน 40,590 บาท โดยในการก่อสร้างครั้งนี้ท่านผู้บัญชาการฯ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเองทุกขั้นตอน


อ่านรายละเอียด

Webboard   เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ของทุกท่าน ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็น
ให้คลิกที่ ตั้งกระทู้ แต่ถ้าต้องการอ่านความคิดเห็น หรือข้อความทั้งหมด ให้คลิกที่ อ่านเพิ่มเติม


หนึ่งเรือนจำ หนึ่งผลิตภัณฑ์

One Prison One Product


เยื่ยมญาติทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Visit relatives Online

แบบฟอร์มบันทึก,ใบลาต่างๆ

 หนังสือรับรองเงินเดือน
 ใบลากิจ/ลาป่วย
 ใบลาผักผ่อน
 ใบแทนเวรฯ

 


ประจำวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓


 ดูรายละเอียด

 
งานยุทธศาสตร์และแผน เรือนจำกลางอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 0 4222 1072 โทรสาร 0 4224 5393
http://correct.go.th/copudon
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบโดยทีมงาน เรือนจำกลางอุดรธานี ทุกคน
Update ข้อมูลโดย งานยุทธศาสตร์และแผน เมื่อ