เรือนจำกลางนครสวรรค์

สวัสดิการเจ้าหน้าที่

ความเป็นมา

เรือนจำ ฯ ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างเรือนจำกลางนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให้ สนับสนุนกิจกรรมด้านความสามัคคี ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน จัดสวัสดิการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่ข้าราชการและลูกจ้าง โดยเงินกองทุน ส่วนหนึ่งโอนมาจาก
ร้านสงเคราะห์ ฯ ส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคและดอกเบี้ยเงินฝาก ฯลฯ โดยเริ่มต้นมีเงินกองทุน จำนวน
147,272.54 บาท

การบริหารงานกองทุน 

เรือนจำ ฯ ได้ออกระเบียบเพื่อบริหารกองทุน โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการสวัสดิการเรือนจำ ฯ ที่คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำ ฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะอนุกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นเลขา หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ฯ เป็นผู้ช่วยเลขาฯ และหัวหน้างานการเงิน ฯ เป็นเหรัญญิก โดยมีการกำหนด
อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการจัดสวัสดิการ ฯ รับ – จ่ายเงิน ไว้ในระเบียบฉบับนี้

ปีงบประมาณ 2560
 ได้ใช้เงินกองทุน ฯ จัดสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ดังนี้

1. จัดสวัสดิการอาหารกลางวัน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
2. จัดสวัสดิการ อาหาร- ข้าวต้ม สำหรับข้าราชการที่อยู่เวรรักษาการณ์กลางคืน
3. จัดสวัสดิการให้กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน
รายละไม่เกิน 30,000 บาท ตามเหตุสมควร
4. จัดสวัสดิการซักรีดเสื้อผ้าราคาถูกแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์
5. จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์เป็นประจำทุกปี
6. จัดซื้อเครื่องหมายแสดงระดับให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ทุกคนที่ได้รับการเลื่อนระดับ
7. จัดสวัสดิการเครื่องดื่มทุกเดือน ฝ่ายละ 1 ชุด ประกอบด้วย
       – กาแฟ
       – คอฟฟี่เมต
       – น้ำตาลทราย

นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการที่จ่ายเป็นครั้งคราวหรือจ่ายตามโครงการ ดังนี้

1. ให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ที่มีบุตรเกิดใหม่ จำนวน 1,000 บาท
2. ให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ที่มีการอุปสมบท จำนวน 1,000 บาท
3. ให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ กรณี บิดา หรือ มารดา หรือ บุตร เสียชีวิต จำนวน 3,000 บาท
4. ให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ที่มีพิธีมงคลสมรส จำนวน 2,000 บาท
(กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ทั้งคู่ 3,000 บาท)