เรือนจำกลางนครสวรรค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน

วิสัยทัศน์

   “ กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข

       และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีที่มีคุณค่าสู่สังคม

 

    พันธกิจ   

1.ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

2.บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

 

    ปณิธาน

  จะแน่วแน่   แก้ไข   ในสิ่งผิด

   จะมุ่งมั่น   สร้างสรรค์   สิ่งที่ดี

40111