เรือนจำกลางนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมาของเรือนจำกลางนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา
 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมือง ใน รศ.๑๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๕)
สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
รับสั่งให้รวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ เข้าเป็นมณฑล
เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง รวมหัวเมืองทางตอนเหนือ
แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปถึง แม่น้ำพิง คือ เมืองชัยนาท ๑
เมืองสรรค์บุรี ๑ เมืองมโนรมย์ ๑ เมืองตาก ๑ เมืองอุทัยธานี ๑
เมืองพยุหะคีรี ๑ เมืองกำแพงเพชร ๑ เมืองนครสวรรค์ ๑
รวม ๘ เมือง เป็นมณฑล ๑ ตั้งที่ว่าการมณฑล ณ เมืองนครสวรรค์
เรียกว่า “มณฑลนครสวรรค์” ตารางที่ใช้คุมขัง ลงทัณฑ์ผู้ร้าย
ในสมัยนั้น จึงเปลี่ยนเป็น “ตารางมณฑลนครสวรรค์”
(* หมายเหตุ : ข้อมูลจากหนังสือเทศาภิบาล : สำนักพิมพ์มติชน)

 
ภาพถ่ายหน้าเรือนจำ ฯ
ถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙

ในอดีต ไม่ปรากฎหลักฐานการดำเนินการของตารางมณฑลนครสวรรค์
จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๑ ได้มีการบันทึกและภาพถ่าย การดำเนินงาน
ไว้เป็นครั้งแรก และมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยได้เปลี่ยนฐานะ
เป็นเรือนจำจังหวัด เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ตาม กฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามความมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙
มีการเปลี่ยนจากกำแพงไม้ เป็นคอนกรีตหลังปี พ.ศ.๒๕๐๐
มีการปรับปรุงเรือนจำครั้งใหญ่ โดยก่อสร้างกำแพงใหม่ที่สูงกว่าเดิม
และแข็งแรงมากขึ้นใน พ.ศ.๒๕๑๖ (ใช้จนถึงปัจจุบัน) และได้ยกฐานะเป็นเรือนจำกลางนครสวรรค์ในปี พ.ศ.๒๕๑๙

 
ภาพถ่ายภิกษุบุญสายและพัศดีเรือนจำ
ให้โวาทศีลธรรมผู้ต้องขัง ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘


พัศดีและผู้บัญชาการเรือนจำ…ในอดีต

*******************************

พัศดีเรือนจำ พ.ศ.๒๔๗๑ – ๒๕๑๙
ผู้บัญชาการเรือนจำ พ.ศ.๒๕๑๙ – ปัจจุบัน

๑. ขุนอภิจิตรสุรทัณฑ์
(๑๑ ก.ค.๒๔๗๑-๒๑ มิ.ย.๒๔๘๔)

๑.นายมนู พงษ์หิรัญ
(๗ มิ.ย.๒๕๑๙ – ๒๐ ต.ค.๒๕๒๐)
๒. ม.จ.วรพงษ์ทัศนาวรวุฒิ
(๑ ก.ค.๒๔๘๔-๑๐ มิ.ย.๒๔๘๕)
๒.นายเดช มหาสารินันท์
(๒๑ ต.ค.๒๕๒๐ – ๙ มิ.ย.๒๕๒๓)
๓. นายอัญ ชาญประโคน
(๑ ก.ค.๒๔๘๕- ไม่ปรากฎหลักฐาน)
๓.นายเรียน นุ่มดี
(๑๐ มิ.ย.๒๕๒๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๘)
๔. ขุนพิบูลสวัสดิ์
(ไม่ปรากฎหลักฐาน – ๑ ก.ค.๒๔๘๗)
๔.นายวิวิทย์ จตุปาริสุทธิ์
(๑ ต.ค.๒๕๒๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๐)
๕. รต.แป้น วงศ์ศรีใส
(๑ ก.ค.๒๔๘๗ – ๓๑ ก.ค.๒๔๘๘)
๕.นายสมบูรณ์ ประสพเนตร
(๑ ต.ค.๒๕๓๐-๓๑ม.ค.๒๕๓๔)
๖. นายชิ้น ผาสุกะกุล
(๑ ส.ค.๒๔๘๘ – ปรากฎหลักฐาน)
๖.นายไพบูลย์ อำพัน
(๑๘ มิ.ย.๒๕๓๔ – ๑๘ พ.ย.๒๕๓๖)
๗. นายอบ วงศ์สุทธิเวช
(ไม่ปรากฎหลักฐาน – พ.ศ.๒๔๙๑)
๗.นายเรืองศักดิ์ เมืองมูลชัย
(๑๙ พ.ย.๒๕๓๖-๑๘ ต.ค.๒๕๓๘)
๘. นายผออง ทัยคุปห์
(๑ ต.ค.๒๔๙๑ – ๓๑ พ.ค.๒๔๙๔)
๘.นายมนัส ท้วมทอง
(๑๙ ต.ค.๒๕๓๘ – ๒๒ ต.ค.๒๕๔๐)
๙. นายพิชัย นิลสุวรรณ (๑ มิ.ย.๒๔๙๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๐๙)
๙.นายพิเนตร ผิวบาง
(๒๙ ธ.ค.๒๕๔๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๒)
๑๐.นายพิชิต สรรพอาษา
(๑ ต.ค.๒๕๐๙ – ๙ ม.ค.๒๕๑๒)
๑๐.นายสันติภาพ นิลสุวรรณ
(๔ ต.ค.๒๕๔๒ – ๑๑ ต.ค.๒๕๔๓)
๑๑.นายมนู พงษ์หิรัญ
(๑๐ ม.ค.๒๕๑๒ – ๗ มิ.ย.๒๕๑๙)
๑๑.นายฐานิส ศรียะพันธ์
(๑๒ ต.ค.๒๕๔๓ – ๒๘ ต.ค.๒๕๔๖)
  ๑๒. นายประกิจ กฤษณะ
(๓๐ ต.ค.๒๕๔๖ – ๙ ก.ค.๒๕๕๓)
  ๑๓. นายธนสิทธิ์ พานิชวงษ์
(๑๒ ก.ค.๒๕๕๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗)
 
๑๔. นายวิชัย โชตปฎิเวชกุล
(๗ ต.ค.๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
 
ขุนอภิจิตรสุรทัณฑ์
(๑๑ ก.ค.๒๔๗๑-๒๑ มิ.ย.๒๔๘๔)
พัศดีท่านแรก
 

พัศดีโทพิชัย นิลสุวรรณ และข้าราชการเรือนจำกลางนครสวรรค์
ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๗