เรือนจำกลางนครสวรรค์

ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

    ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง    
       
    นายอำนวย เปรมกิจพรพัฒนา
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
   
นายประยงค์ จันทร์ทอง
หัวหน้าฝ่ายรักษาการณ์
นายบัณฑิต ท่านมุข
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
  นายพัสกร จันฤาไชย
หัวหน้าฝ่ายควบคุม
 
นายอักษร  วิชัยวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
นายเทิดทูนวิศิษฏ์ สังข์สะนา
หัวหน้าฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง